1. reality test spořicích účtů – závěrečná zpráva


26. 12. 2012  13:43     Vilém Nacher (BP.com)     komentáře (8)

V rámci našeho 1. reality testu spořicích účtů přinášíme naši poslední, závěrečnou zprávu, ve které se zaměříme na prosincové výsledky, konečné výsledky, zajímavosti a konkrétní poznatky, se kterými jsme se setkali v průběhu naše ročního testu.

Test byl zahájen v prosinci 2011 vložením Kč 130 000,00 do 17 bank. Uvedenou částku jsme zvolili na základě statistických údajů ČNB, které v té době uváděly jako průměrný vklad obyvatelstva tuto částku (přesně to bylo Kč 131 366,00). Testu se v den zahájení zúčastnily tyto banky (v abecedním pořadí):

.

Banka
kód b.
Air Bank
3030
AXA Bank
2230
Citibank*
2600
ČSOB
0300
Equa Bank
6100
FIO banka
2010
GEMB
0600
ING Bank
3500
KB*
0100
LBBW Bank
4000
mBank*
6210

Poštovní spořitelna*

0300
Raiffeisenbank
5500
UniCreditBank*
2700
Volksbank
6800
Wüstenrot
7980
ZUNO Bank**
2310
* = povinný BÚ
** = povinný BÚ veden zdarma

.

U některých bank bylo k požadovanému spořicímu účtu nutno uzavřít i účet běžný (v přehledu označeny hvězdičkou) s těmito podmínkami (platné v době zakládání účtů):

.
 
měsíční sazba v Kč
poplatkové prázdniny
ostatní podmínky
Citibank
169
3 měsíce

bezplatně při úložce min Kč 250 000,00 nebo měsíční obrat min Kč 25 000,00; poplatek je automaticky strháván ze SÚ

Komerční banka
68
3 měsíce

poplatek není automaticky strháván ze SÚ, je nutno provést via IN na konci každého měsíce

UniCredit Bank
50*
0

bezplatně při úložce min
Kč 50 000,00 nebo měsíční obrat min Kč 10 000,00; poplatek je automaticky strháván ze SÚ

* = poplatek zrušen v březnu

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

.

Při zakládání účtů se objevila jedna vcelku nečekaná překážka. U dvou bank nebylo možno účet on-line založit vůbec, neboť v době žádosti o založení účtu, tedy 2. polovina listopadu, neměly 2 banky (LBBW a Volksbank) ve svých systémech založen potřebný kód banky (3030), z jejíhož účtu měl být proveden první vklad

K 30. 11. bylo tedy založeno všech 17 účtů a převedeno na každý z nich zmíněných Kč 130 000,00.

SÚ a k němu běžný účet

V prvním hodnoceném měsíci (leden 2012) jsme mohli uvést náš první poznatek z pohledu běžného klienta. Pokud banka nabízí úrok ze spořicího účtu např. 2% p.a., a zároveň ale vyžaduje vedení zpoplatněného běžného účtu, pak reálný úrok nedosahuje inzerovaných dvou procent nýbrž hodnoty nižší. Při určité, nepříznivé, nikoliv však nereálné kombinaci může tedy spořicí účet generovat přímou ztrátu, k čemuž též později i došlo.

Pásmové úročení

Dalším úskalím, na které je nutno poukázat je takzvané pásmové úročení. A aby to nebylo jednoduché, existují 2 způsoby takto nazvaného produktu. Pro lepší pochopení uvádíme jednoduchý příklad. Je vloženo Kč 120 000,00 a banka uvádí tyto podmínky pásmového úročení:

  • částka od Kč 1,00 do Kč 99 999,99 je úročena 2%
  • částka od Kč 100 000,00 je úročena 2,5%

.

Při prvním, jednodušším a řekněme i poctivějším způsobu pásmového úročení je dvěma a půl procenty úročena celá částka, čili za rok je na účet klientovi připsáno Kč 2 550,00

Při druhém způsobu pásmového úročení je Kč 99 999,99 úročeno 2% a teprve zbytek, tedy Kč 20 000,01 je úročeno tou vyšší, dvou a půl procentní sazbou. Klient tak na svůj účet obdrží za rok Kč 2 125,00, tedy o celých Kč 425,00 méně. Reálný celkový úrok z našeho příkladu je pak jen 2,08%.

Čtvrtletní připisování úroků

Pět bank připisovalo úroky čtvrtletně, poprvé tedy v březnu. Byly to tyto banky: ČSOB, ING, KB, UniCreditBank a Volksbank. U těchto bank byly pro účely porovnání čtvrtletní připsané hodnoty úroků přepočítány na měsíční bázi. V této souvislosti je zajímavá situace u ČSOB a Poštovní spořitelny. Ačkoliv Poštovní spořitelna spadá pod ČSOB, připisuje úroky měsíčně na rozdíl od ČSOB, která, jak výše uvedeno, připisuje úroky čtvrtletně.

Konec první banky

V březnu oznámila Raiffeisenbank, že spořicí účet, který byl zařazen do našeho Testu, již nadále neposkytuje. V souladu se statutem Testu jsme u této banky hledali náhradu, která by splňovala jeho podmínky. Takový produkt jsme ale u Raiffeisenbank nenašli, a proto byla tato banka z Testu vyřazena.

SÚ UniCredit již bez BÚ

Březen byl zajímavým měsícem i pro jiné banky. U UniCreditBank byl v době zakládání spořicí účet pevně navázán na účet běžný. Začátkem března bylo bankou sděleno, že již od ledna tato povinnost odpadla. Na základě této informace jsme tedy běžný zpoplatněný účet zrušili a od březnového vyúčtování již nezapočítávali poplatek ve výši Kč 50,00, přičemž při jeho rušení nám bylo sděleno pracovnicí banky, že tato vázanost byla zrušena až ke konci února (nikoliv tedy již v lednu, jak zněla původní informace).

.

Dále nás zajímalo, jak byla tato změna oznámena klientům, jinými slovy, jestli o této změně byla někde poskytnuta informace. Nenalezli jsme ji však ani na webu banky ani ve Zprávách z banky (po přihlášení se do IB). Znamená to tedy, že běžný klient se o této změně nedozvěděl a dále platil Kč 50,00 měsíčně za účet, který pro své potřeby, tedy pro vlastní vedení spořicího účtu nebyl nutný. Tento poznatek byl tedy dalším výstupem z našeho Testu.

Špatně připsaný úrok

K zajímavé situaci došlo u Air Bank, která v té době v žebříčku vedla. Banka připsala svým klientům místo 2,5% omylem jen 1%, což logicky vyvolalo otázky u jejich klientů, zdali ze strany banky nejde o nějaký nepovedený Apríl (stalo se 1.4.). Během necelého jednoho dne však banka chybně připsaný úrok stornovala a připsala klientům správnou částku, takže se vše stihlo v prvním pracovním dnu měsíce. Protože nejde o běžnou věc, zajímalo nás vysvětlení banky. Podle generálního ředitele šlo o celkem sofistikovaný technický problém, kdy banka před měsíční závěrkou testovala úpravu systému, která měla zrychlit běh samotné závěrky. V testovacím prostředí prý vše proběhlo korektně, ovšem po nasazení úpravy na produkční prostředí se ukázalo, že v samotném testovacím prostředí byla chyba, která zabránila odhalení problému před nasazením do produkce.

Dubnová akce na SÚ

Duben byl výjimečný tím, že v souladu s podmínkami statutu Testu byl v jeho průběhu u všech zúčastněných subjektů proveden jednorázový výběr ve výši Kč 20 000,00 a po jedenácti dnech byly tytéž prostředky vráceny zpět. Bylo při tom sledováno, v jakých časových intervalech došlo k odepsání částek, k jejich zpětnému připsání a další okolnosti a rozdíly mezi bankami, které byly s touto akcí spojeny.

.

Převod z bank byl uskutečněn dne 16. 04. a zpětný převod na jednotlivé banky 27. 04. tedy v pátek, aby bylo možno sledovat, jak bude převod probíhat poslední den před víkendem. Oba převody byly v příslušné dny provedeny mezi 09:00 – 11:00. Bylo zjištěno, že všechny banky převedly prostředky tentýž den. Zpětný převod pak připsaly banky většinou následující den po podání pokynu, tedy v sobotu.

Průběh u jednotlivých bank byl tento:

ČSOB: protože u této banky nebyl otevřen BÚ (nebyl povinný) neexistovala ale zároveň ani možnost
s prostředky na spořicím účtu disponovat prostřednictvím IB; pro převod peněz ze spořicího účtu bylo tedy nutno navštívit kamennou pobočku

KB: zde se objevily největší problémy při zpětném převodu prostředků; na spořicí účet lze prostředky převést jen prostřednictvím běžného účtu, na rozdíl od ostatních však nemá banka zvláštní položku na provedení vnitrobankovního převodu, převod je tedy potřeba provést na stránce běžného mezibankovního převodu včetně nelogické povinnosti provést relativně komplikovanou autorizaci (relativně proto, že jde i interní převod); při snaze zadat datum převodu 27. 04. se objevila automatická informace o nemožnosti provést převod tentýž den, nejbližší nabízená možnost byla až 30. 04.; na dotaz na ZL bylo sděleno, že i přesto bude převod proveden 27. 04; při kontrole se však stav na účtech dne 28. 04. nezměnil, a protože se nezměnil ani k 01. 05., zajímali jsme se o to opět na ZL, kde nám bylo sděleno, že je potřeba se dívat nikoliv na obrazovku Přehled účtů, ale na obrazovku Aktuální použitelný zůstatek, kde tedy skutečně byly uvedeny správné hodnoty obou účtů, což však bez dotazu na ZL nebylo zřejmé; banka si však byla vědoma nedokonalosti svého současného IB a připravila jeho novou podobu, která je nyní již v rutinním provozu

ZUNO: prosté matematické odečtení dvaceti tisíc od hodnoty k 01. 04. tedy od hodnoty, která byla použita u všech bank, dává částku 110 687,90; díky dennímu úročení je však stav k 16. 04. o 92,45 vyšší; zpětný převod na spořicí účet je možný pouze přes běžný účet jako převod mezi vlastními účty, ale tento proces je on-line (okamžitý) a bez nutnosti autorizace.

Další změny v úrocích

V červnu snížila GE Money Bank s platností od začátku měsíce úrokovou sazbu u svého produktu Genius II o 3 desetiny procentního bodu z 1,40% na 1,10%, což se samozřejmě projevilo na jejích výsledcích.

V srpnu snížila Komerční banka s platností od začátku měsíce úrokovou sazbu u svého produktu konto Bonus úrokovou sazbu o 25 setin procentního bodu z 1,00% na 0,75%, což se samozřejmě projevilo na jejích výsledcích.

Citibank v mínusu

Rovněž v srpnu se dostala (jak již výše uvedeno) jedna ze sledovaných bank, Citibank, vlivem vysokého poplatku za vedení (povinného) běžného účtu a nízkého úročení v absolutních hodnotách do debetu, tzn., že hodnota zůstatku byla nižší než původní vklad. Citibank má jako jedna z mála bank propojený spořicí účet s běžným, jinými slovy, u této banky nelze založit spořicí účet samostatně bez účtu běžného. Ten je ovšem zpoplatněn (pokud klient nesplní již výše zmíněné podmínky). Jelikož předmětem našeho testu nebyl průzkum běžného účtu a ani naše úložka nepřevýšila výše zmíněnou hranici, poplatek za běžný účet postupně snižoval hodnotu zůstatku spořicího účtu až do fáze, kdy poplatky převýšily připsané úroky, což se stalo v srpnu. Spořicí účet se tím stal pro nás jako klienta banky nevýhodným, a proto jsme se rozhodli Citibank z reality testu právě v této fázi vyřadit. Jelikož jsme se už na počátku rozhodli darovat peníze získané z úroků ze spořicích účtů našeho reality testu na dobročinné účely, dohodli jsme s bankou (podobně jako s Raiffeisenbank), že i přesto, že z reality testu spořicích účtů byla vyřazena, přispěje po jeho skončení takovou částkou, která by odpovídala celoročně připsanému úroku na jejím spořicím účtu klienta, který by jej aktivně využíval spolu s běžným účtem.

Nová nabídka Equa Bank

V srpnu dále Equa Bank nabídla nový produkt s názvem Spořicí účet EXTRA; úrok na tomto účtu se skládá
z garantovaného výnosu 1,8 % p.a. a EXTRA úroku 0,8 %, který je na účet připsán, pokud v daném měsíci
z účtu neproběhla žádná odchozí platba a je pak připisován na účet klienta na začátku následujícího kalendářního měsíce. Protože nový účet splňoval podmínky Testu a byl v souladu se statutem Testu převedli jsme na něj aktuální zůstatek a se zájmem jsme sledovali, zda tento nejvyšší úrok z námi sledovaných bank (2,60% p.a.) ovlivní nějak pořadí bank, kde dosud kralovala Air Bank se svými 2,50% p.a., zejména ve vztahu k říjnové akci Air Bank.

V říjnu totiž snížila Air Bank svoji úrokovou sazbu z dosavadních 2,50% o desetinu procentního bodu na nových 2,40%. Za devět měsíců však ,ěla dosti velký náskok a tak bylo těžké odhadnout, jak dopadne její boj s Equa Bank.

Úroky a počet dní v roce

V průběhu Testu nás také zaujaly rozdíly ve výši připsaných úroků u bank, vykazujících shodné roční procentní zúročení vkladů. Rozdíly (byť nepatrné) jsou způsobeny rozdílným použitím počtu dní v roce. Jednotlivé banky (viz přiložená tabulka) totiž používají pro výpočet výše úroků 3 různé hodnoty počtu dní v roce. Jsou to 360 dní, 365 dní a skutečný počet dní v roce, tedy v současném roce 366 dní. Za uvedených podmínek uvádíme příklad výpočtu úroků pro všechny 3 hodnoty.

Vstupní údaje: vklad: Kč 130 000,00, úrok: 2%, výnos za leden (31 dní), 15% srážková daň neuvažována:

.

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

.

Z uvedeného příkladu jsou rozdíly na úrovni dne resp. měsíce jasně patrné. U sledované částky nejsou diference až tak podstatné, u vysokých částek však způsob výpočtu může činit již podstatné rozdíly.

.

Přehled použití počtu dní pro výpočet úroků u SÚ
 
počet dní**
poznámka
Air Bank
365
 
AXA Bank
365
 
Citibank
360
 
ČSOB
360
 
Equa Bank
365
 
FIO banka
*
 
GEMB
365
 
ING Bank
*
 
LBBW Bank
360
 
KB
360
 
mBank
*
 
PS
360
 
RB
365
 
UCB
*
 
Volksbank
365
pro debetní úrok se použije 360
Wüstenrot
365
 
ZUNO Bank
365
 

* = skutečný počet dní v roce, letos tedy 366

** = informace získány z jednotlivých bank

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

.

Ukončení testu

Závěrem našeho přehledu uvádíme konečné výsledky našeho Testu. O uzavření účtů bylo zažádáno k datu 12. 12. 2012. Jak uzavření probíhalo a s jakými výsledky ukazuje jedna z níže uvedených tabulek. Z 15 bank jich 6 zatím za 12 prosincových dnů nepřipsalo úroky a učiní tak v rozmezí 15 až 45 dní. Jde o: Axa Bank, Equa Bank, ING, mBank, Poštovní spořitelna a ZUNO bank. Na výsledném pořadí se ale nic nezmění.

Celkový výnos, který v souladu se statutem Testu bude předán charitativní organizaci, je tvořen součtem všech úroků ze všech bank, zúčastněných v Testu, tedy i Raiffeisenbank a Citibank a činí Kč 28 729,61.

.

Níže uvedená podrobná tabulka uvádí částku Kč 26 381,19. O vzniklý rozdíl ve výši Kč 2 348,42 se podělily 2 vyřazené banky (jak výše vysvětleno), a to Raiffeisenbank částkou Kč 1 603,10 a Citibank částkou
Kč 745,32. Červeně označeny banky, které prosincové úroky teprve připíšou.

.

.

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Tabulka (i graf) ukazují konečné pořadí bank za celý rok. Vyplývá z ní, že na prvním místě se i přes snížení úrokové sazby udržela Air Bank, těsně následována Equa Bank. Trendy jsou vidět v tabulce (i grafu) podle jednotlivých měsíců.

.

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

.

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

.

Zde za povšimnutí stojí shodné (překryté) křivky Equa Bank a Wüstenrot (s výjimkou dubna, kde byl započítán poplatek za odchozí platbu u Equa Bank) až do srpna, kdy došlo k dramatické změně úrokové sazby u Equa Bank.

Tato tabulka ukazuje pořadí bank podle jednotlivých měsíců. V šestém a devátém měsíci se na druhé místo dostala UniCreditBank.

.

.1. reality test spořicích účtů – závěrečná zpráva

georgekennethloaninvestment@gmail.com
Všimněte si všem .. Potřebujete financování? Potřebujete půjčku pro vaše podnikání nebo osobní potře...
Stojí to zato?
Mě se pořád zdá, že ze 130 000 je za rok 2784,- dost málo. Když vezmu v potaz to, že pokud bych si t...
Právnické osoby versus SÚ
Uvítala bych označení spořících účtů u bank,které je povolují i pro právnické osoby/zejména pro nezi...
právnické osoby versus SÚ
...
Re: jak je to s daní z úroků ?
Ano jsou....
jak je to s daní z úroků ?
jsou ty zveřejněná čísla opravdu čistý zisk - s odečtenou daní z úroku ?...
Re: Wüstenrot
Děkujeme za upozornění, chyba byla opravena....
Wüstenrot
"Zde za povšimnutí stojí shodné (překryté) křivky Equa Bank a Wüstenrot (s výjimkou dubna, kde byl z...
Diskutovat (8)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor