Česká spořitelna zvýšila v roce 2012 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 21,8 %


28. 02. 2013  09:00     tz     komentáře (0)

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2012 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 16,61 mld. Kč, meziročně vzrostl o 21,8 % z 13,64 mld. Kč. Provozní zisk se meziročně zvýšil o 2,5 % na 26,29 mld. Kč.

Česká spořitelna zvýšila v roce 2012 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 21,8 %
K růstu zisku přispěl vysoký nárůst čistého zisku z obchodních operací (obchodování s cennými papíry, devizové obchody), který meziročně vzrostl více než čtyřnásobně a další zvyšování provozní efektivity České spořitelny. Naopak čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o 5 % na 11,77 mld. Kč. Klienti tak meziročně zaplatili na poplatcích o 613 mil. Kč méně. Ke snižování příjmů z poplatků přispělo i častější využívání internetového bankovnictví, kde dnes probíhá již bezmála 98 % transakcí.

Objem klientských vkladů vzrostl o 4,8 % a převýšil tak růst klientských úvěrů (1,2 %). Nově otevřeno bylo téměř 30 tisíc Osobních účtů, jejich celkový počet se vyšplhal k 2,3 milionům (2 294 577). Výrazný nárůst také zaznamenala poptávka po hypotečních úvěrech, jejichž celkové portfolio se zvýšilo o 9,1 %.

 

„Jsme hrdí na to, že jsme dokázali významně podpořit českou ekonomiku a miliony firemních klientů a domácností v době, kdy už čtvrtým rokem na Česko doléhala evropská ekonomická krize,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. „Velké uznání patří všem mým kolegyním a kolegům, díky nimž byla Česká spořitelna vyhodnocena jako nejlepší banka v České republice ve dvou prestižních mezinárodních hodnoceních. Posílili jsme naši špičkovou pozici v nabízení řešení bydlení a zajištění na stáří. Dynamicky rostoucí klientela naší korporátní značky Erste Corporate Banking potvrdila nejvyšší spokojenost právě s našimi službami v silné konkurenci ostatních bank. Založili jsme také nadaci Depositum Bonum na podporu učitelů v oborech zvyšujících konkurenceschopnost Česka a jeho mladé generace,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2012

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2012, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2011, pokud není uvedeno jinak:

 

 • Čistý zisk vzrostl o 21,8 % na 16,61 mld. Kč z 13,64 mld. Kč
 • Zisk před zdaněním se zvýšil o 20,6 % na 20,58 mld. Kč z 17,07 mld. Kč.
 • Provozní zisk vzrostl o 2,5 % na 26,29 mld. Kč z 25,64 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 2,1 % na 30,59 mld. Kč z 31,24 mld. Kč.
 • Všeobecné správní (provozní) náklady se meziročně snížily o 0,9 % na 18,26 mld. Kč z 18,42 mld. Kč.
 • Bilanční suma se meziročně zvýšila o 3,1 % na 920,40 mld. Kč z 892,60 mld. Kč.
 • Klientské úvěry vzrostly o 1,2 % na 489,10 mld. Kč z 483,54 mld. Kč.
  • Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 1,0 % na 263,71 mld. Kč z 261,14 mld. Kč.
  • Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 9,1 % na 139,16 mld. Kč z 127,57 mld. Kč
 • Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 3,3 % na 185,43 mld. Kč z 179,49 mld. Kč
 • Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 4,8 % na 704,53 mld. Kč z 672,28 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně snížila na 3,86 % z 3,91 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila z 18,2 % na 19,3 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,8 % z 1,5 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně snížil na 41,0 % z 41,8 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) poklesl na 69,4 % z 71,9 %.
 • Nekonsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 16,0 % z 13,1 % na konci roku 2011.

 

Konsolidovaný výkaz o zisku České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

k 31.12.2012

k 31.12.2011

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

30 589

31 235

-2,1 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-3 707

-5 501

-32,6 %

Čisté příjmy z poplatků a provizí

11 768

12 381

-5,0 %

Čistý zisk z obchodních operací

2 194

448

>100,0 %

Všeobecné správní náklady

-18 259

-18 424

-0,9 %

Ostatní provozní výsledky

-2 758

-2 685

2,7 %

Výnosy z finančních aktiv

751

-384

n/a

Zisk před zdaněním

20 578

17 070

20,6 %

Daň z příjmů

-4 175

-3 565

17,1 %

Zisk po zdanění a před nekontrolními podíly

16 403

13 505

21,5 %

Čistý zisk za účetní období náležející

 

 

Akcionářům mateřské společnosti

16 612

13 638

21,8 %

Nekontrolní podíly

-209

-133

57,1 %

Provozní zisk celkem

26 292

25 640

2,5 %

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

31.12.2012

31.12.2011

Meziroční změna

Aktiva

 

 

 

Pokladní hotovost, vklady u ČNB

22 501

31 936

-29,5 %

Pohledávky za bankami

65 320

77 433

-15,6 %

Pohledávky za klienty

489 103

483 541

1,2 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům

-18 244

-17 976

1,5 %

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

26 781

20 500

30,6 %

Aktiva určená k obchodování

40 881

32 117

27,3 %

Finanční aktiva v reálné hodnotě

7 205

11 728

-38,6 %

Realizovatelná finanční aktiva

66 765

36 076

85,1 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

181 967

175 037

4,0 %

Ostatní aktiva

38 124

42 206

-9,7 %

Aktiva celkem

920 403

892 598

3,1 %

Pasiva

 

 

 

Závazky k bankám

44 344

52 862

-16,1 %

Závazky ke klientům

704 532

672 280

4,8 %

Emitované dluhopisy

36 151

45 602

-20,7 %

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

26 358

21 984

19,9 %

Pasiva určená k obchodování

3

5

-40,0 %

Ostatní pasiva

13 441

17 509

-23,2 %

Podřízený dluh

2 262

2 520

-10,2 %

Menšinové podíly

122

26

>100,0 %

Vlastní kapitál

93 190

79 810

16,8 %

Pasiva celkem

920 403

892 598

3,1 %

.

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

k 31.12.2012

k 31.12.2011

ROE

19,3 %

18,2 %

ROA

1,8 %

1,5 %

Cost/income

41,0 %

41,8 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,86 %

3,91 %

Neúrokové výnosy / provozní výnosy

31,3 %

29,1 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

69,4 %

71,9 %

Kapitálová přiměřenost (BASEL II, nekonsolidovaná)

16,0 %

13,1 %

.

Vybrané údaje z obchodní činnosti

k 31.12.2012

k 31.12.2011

Meziroční změna

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS

10 760

10 556

1,8 %

Celkový počet klientů

5 297 398

5 202 572

1,8 %

Počet sporožirových účtů

3 033 563

2 784 286

9,0 %

z toho Osobních účtů

2 294 577

2 264 722

1,3 %

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24

1 475 517

1 409 933

4,7 %

Počet karet

3 178 184

3 174 161

0,1 %

z toho kreditních

347 834

392 205

-11,3 %

Počet bankomatů a platbomatů

1 466

1 413

3,8 %

Počet poboček České spořitelny

658

654

0,6 %

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. Kč)

31.12.2012

31.12.2011

Meziroční změna

Brokerjet České spořitelny

-2

13

n/a

Factoring České spořitelny

58

34

70,6 %

Penzijní fond České spořitelny

757

874

-13,4 %

S Autoleasing

74

50

48,0 %

Stavební spořitelna České spořitelny*

789

1 028

-23,2 %

* dle Českých účetních standardů (CAS)

HLAVNÍ UKAZATELE

Ve složitém roce poznamenaném nepříznivou hospodářskou situací v Evropě dosáhla Česká spořitelna historicky nejlepšího výsledku. Čistý zisk banky byl pozitivně ovlivněn zvýšením provozních výnosů, poklesem tvorby opravných položek na úvěrová rizika a nárůstem výnosů z finančních aktiv.

 

Provozní zisk se meziročně zvýšil o 2,5 % na 26,29 mld. Kč. Zásluhu na růstu provozního zisku měl vysoký nárůst čistého zisku z obchodních operací a pokračující pokles provozních nákladů. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se díky tomu zlepšil ze 41,8 % na 41,0 %.

 

Čistý úrokový výnos se snížil o 2,1 % na 30,59 mld. Kč. Zvýšily se úrokové výnosy z dluhopisů díky jejich většímu objemu. Také se zvýšily výnosy z pronájmu investičního majetku. Zároveň se podařilo snížit úrokové náklady na emitované cenné papíry a ostatní finanční zdroje. Naopak se ale snížil čistý úrokový výnos z mezibankovních a klientských obchodů, a to v souvislosti s dalším poklesem úrokových sazeb. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se meziročně mírně snížila z 3,91 % na 3,86 % kvůli poklesu sazeb.

 

Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o 5,0 % na 11,77 mld. Kč, a to zejména kvůli snížení příjmů z platebních transakcí (bez kartových operací), protože klienti čím dál častěji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy na Osobních účtech. Poklesly také příjmy z brokerských a investičních činností, a to kvůli sníženému zájmu o investování do cenných papírů a snížení vstupních poplatků. Pozitivní vývoj zaznamenaly příjmy z transakcí provedených platebními kartami. Objem karetních transakcí v síti České spořitelny se meziročně výrazně zvýšil o 21,1 %.

 

Čistý zisk z obchodních operací meziročně vzrostl více než čtyřnásobně z 0,45 mld. Kč na 2,19 mld. Kč. Výrazně se zvýšily výnosy z operací s cennými papíry, a to jak s dluhopisy, tak s akciemi. Výrazně vzrostly také výnosy z devizových obchodů.

 

Všeobecné provozní náklady se meziročně snížily o 0,9 % na 18,26 mld. Kč zásluhou konzistentního řízení nákladů. Mírně se snížily personální náklady. Objem ostatních administrativních nákladů se lehce zvýšil zejména v oblasti nákladů na informační technologie a reklamu. Naopak se snížily náklady na kancelářské prostory.

 

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám kleslo o 32,6 % na -3,71 mld. Kč díky průběžnému zlepšování kvality celého úvěrového portfolia, a to díky nižšímu objemu nově znehodnocených úvěrů. Přestože se tvorba opravných položek snížila, tak se ukazatel krytí rizikových úvěrů opravnými položkami díky lepší kvalitě úvěrového portfolia meziročně zlepšil z 69,6 % na 72,3 %.

 

Saldo ostatních provozních výsledků činí -2,76 mld. Kč, což je nárůst o 2,7 %. Na ostatním provozním výsledku se podílí zejména odvod do Fondu pojištění vkladů, jehož objem se blíží jedné miliardě Kč (0,91 mld. Kč), dále také rozdělení zisku Penzijního fondu ČS klientům, přecenění investic v realitních fondech a příjmy z prodeje majetku.

 

Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje zejména zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě a realizovatelných aktiv) výrazně vzrostl na 0,75 mld. Kč, především díky pozitivnímu vývoji na finančních trzích hlavně v 1. pololetí 2012.

 

Bilanční suma dosáhla 920,40 mld. Kč, což je nárůst o 3,1 % z 892,60 mld. Kč. Meziročně došlo k nárůstu portfolií cenných papírů zejména realizovatelných finančních aktiv a k poklesu mezibankovních pohledávek a pohledávek vůči ČNB. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady a objem vlastního kapitálu, snížila se velikost vlastních emitovaných cenných papírů včetně podřízeného dluhu.

 

Vlastní kapitál dosáhl úrovně 93,19 mld. Kč, tedy narostl o 16,8 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Nekonsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se v porovnání s loňským obdobím zvýšila z 13,1 % na 16,0 %.Česká spořitelna zvýšila v roce 2012 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 21,8 %

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

14130028340

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3


ČÍSLO TÝDNE - 3 o tolik procent vzrostla v dubnu 2021 v České republice inflace. Jednoduše se zrychlilo zdražování zboží a služeb, které si pořizujeme. Tuzemská inflace patří k nejvyšším v Evropě.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5720
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,1930
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6215
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7915
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3055
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1894
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více