ČSOB:
Čistý zisk ve výši 15,3 mld. Kč, vysoký ziskovost, nízké náklady na riziko


14. 02. 2013  20:52     tz     komentáře (0)

ČSOB dnes představila své výsledky za rok 2012. Vykázaný a udržitelný čistý zisk dosáhl 15,3 mld. Kč (meziročně +37 %), resp. 14,2 mld. Kč (meziročně +26 %).

ČSOB: Čistý zisk ve výši 15,3 mld. Kč,  vysoký ziskovost, nízké náklady na riziko
• Vykázaný a udržitelný čistý zisk dosáhl 15,3 mld. Kč (meziročně +37 %), resp. 14,2 mld. Kč (meziročně +26 %)

• Udržitelná rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 21,2 % (meziročně +3,2 pb)

• Čistý úrokový výnos vzrostl na 25,0 mld. Kč (meziročně +1 %)

• Provozní náklady narostly na 16,1 mld. Kč (meziročně +2 %)

• Úvěrové portfolio vzrostlo na 476,1 mld. Kč (meziročně +8 %)

• Objem vkladů vzrostl na 629,6 mld. Kč (meziročně +3 %)

• Ukazatel nákladů na úvěrové riziko byl na 0,31 % (meziročně -0,05 pb)

• Ukazatel kapitálu Tier 1 činil 13,0 %

• Prodej podílu v ČSOB Pojišťovně do KBC Insurance za 1,2 mld. Kč

• Zavedení nových služeb pro klienty v roce 2013, například MasterCard Mobile, placení faktur pomocí načtení QR kódu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT:

Výkaz zisku a ztráty - vykázaný 1-12/2011 1-12/2012
Konsolidovaný, IFRS, mil. Kč NEAUDITOVÁNO NEAUDITOVÁNO
Úrokové výnosy 33 318 32 697
Úrokové náklady -8 510 -7 727
Čistý úrokový výnos 24 808 24 970
Výnosy z poplatků a provizí 9 095 8 747
Náklady na poplatky a provize -2 845 -3 242
Čistý výnos z poplatků a provizí 6 250 5 505
Výnosy z dividend 41 26
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 1 460 2 315
Čistý zisk z realizovatelných finančních aktiv 642 126
Čisté ostatní výnosy 385 2 073
Provozní výnosy 33 586 35 015
Náklady na zaměstnance -6 779 -7 222
Všeobecné správní náklady -8 009 -8 009
Odpisy a amortizace -911 -856
Provozní náklady -15 699 -16 087
Ztráty ze znehodnocení -5 062 -1 584
Podíl na zisku přidružených společností 145 195
Zisk před zdaněním 12 970 17 539
Daň z příjmu -1 764 -2 258
Zisk za účetní období 11 206 15 281
Náležící:
Akcionářům Banky 11 172 15 291
Menšinovým podílníkům společností ve Skupině 34 -10

ROZVAHA

Rozvaha 31/12/11 31/12/12
Konsolidovaná, IFRS, mil. Kč NEAUDITOVÁNO NEAUDITOVÁNO
AKTIVA
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 46 691 28 293
Finanční aktiva k obchodování 176 703 162 265
Finanční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 11 021 7 352
Realizovatelná finanční aktiva 87 404 91 904
Úvěry a pohledávky - netto 449 291 479 516
Úvěry a pohledávky - brutto 461 856 491 711
Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) 23 783 24 461
Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) 438 073 467 250
Časové rozlišení úrokových výnosů 0 0
Úvěry a pohledávky (opravné položky) -12 565 -12 195
z toho úvěrové instituce - opravné položky -217 -206
z toho ostatní klienti - opravné položky -12 348 -11 989
Finanční investice držené do splatnosti 139 423 138 437
Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek 77 1 030
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 10 328 14 453
Pohledávky ze splatné daně 70 17
Pohledávky z odložené daně 481 88
Investice v přidružených společnostech 1 150 126
Investice do nemovitostí 509 430
Pozemky, budovy a zařízení 8 114 8 045
Goodwill a jiná nehmotná aktiva 3 314 3 093
Aktiva určená k prodeji 98 85
Ostatní aktiva 1 919 2 040
Aktiva celkem 936 593 937 174

31/12/11 31/12/2012
unaudited unaudited
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
Finanční závazky k obchodování 165 914 133 587
Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 0 0
Finanční závazky v zůstatkové hodnotě 688 556 703 792
Závazky k úvěrovým institucím 41 122 35 365
Závazky k ostatním klientům 612 160 630 114
Vydané dluhové cenné papíry 23 295 30 330
Podřízené závazky 11 979 7 983
Časové rozlišení úrokových nákladů 0 0
Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek 103 1 741
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 7 350 9 166
Závazky ze splatné daně 532 772
Závazky z odložené daně 1 081 2 532
Rezervy 1 058 935
Ostatní závazky 10 816 10 508
Závazky celkem 875 410 863 033
Základní kapitál 5 855 5 855
Emisní ážio 7 509 7 509
Zákonný rezervní fond 18 687 18 687
Nerozdělený zisk 24 061 32 611
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 2 612 5 701
Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků 1 578 3 567
Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn 1 0
Vlastní kapitál náležící akcionářům banky 60 303 73 930
Menšinové podíly 880 211
Vlastní kapitál celkem 61 183 74 141
Závazky a vlastní kapitál celkem 936 593 937 174


ČSOB: Čistý zisk ve výši 15,3 mld. Kč, vysoký ziskovost, nízké náklady na riziko

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

14124125376

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3


ČÍSLO TÝDNE - 3 o tolik procent vzrostla v dubnu 2021 v České republice inflace. Jednoduše se zrychlilo zdražování zboží a služeb, které si pořizujeme. Tuzemská inflace patří k nejvyšším v Evropě.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5720
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,1930
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6215
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7915
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3055
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1894
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více