Elektronická evidence tržeb se stává realitou i v České republice

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Elektronická evidence tržeb EET je revolucí v daňovém systému

Elektronická evidence tržeb ve spojení s kontrolním hlášením k DPH jsou ve svém souhrnu největšími daňovými změnami za posledních deset let. Rozsahem a hloubkou se těmto opatřením blíží snad jen daňové reformy Topolánkovi vlády se zavedením jednotné sazby daně z příjmů a souvisejícími opatřeními.

Elektronická evidence tržeb EET má zabránit daňovým únikům

Nynější daňové úpravy jsou však výhradně zaměřeny na potírání a omezení daňových úniků a tedy i nerovného prostředí na trhu. Daňové úniky jsou jedním z největších problémů naší ekonomiky. Odhaduje se, že daňové úniky představují téměř sto miliard korun ročně. Pokud by se podařilo nemožné, tedy vybrat veškeré daňové nedoplatky, rázem bychom měli vyrovnaný státní rozpočet, spolu s mírným přebytkem. Je jasné, že v takovém případě by ekonomika naší země získala významný růstový i stabilizační impuls. Schodek státního rozpočtu totiž aktuálně představuje částku 63 miliard korun.

Elektronická evidence tržeb bude bičem na hotovostní platby

Největší daňové úniky se přitom objevují u DPH a daně z příjmu fyzických osob. V prvním případě jsou daňové úniky většinou organizované a předem promyšlené operace, které jsou spojovány s tzv. caruselovými obchody. V druhém případě se jedná spíše o statisíce drobných nepřiznaných částek a příjmů živnostníků a dalších fyzických osob a středně velký firem.

Od zavedení EET si ministr financí Andrej Babiš slibuje minimální zvýšení daňových příjmů 12 miliard korun za rok. V dalších letech se pak tato částka má zvýšit až na 20 miliard korun. Tato částka by pokryla až jednu třetinu schodku státního rozpočtu. Jaké bude mít zavedení EET do praxe dopady se dozvíme v následujících měsících. V každém případě se na výsledky těšíme.

_________________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb. Jaký je její smysl a jak bude fungovat?

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Co je smyslem elektronické evidence tržeb - EET

Smyslem elektronické evidence tržeb je elektronické zaznamenání každé jednotlivé tržby podnikatele. Povinnost evidence tržeb a její dodržování má být přísně kontrolováno. Rizikem účinnosti nového systému evidence tržeb totiž je, že podnikatelé nebudou přijímané platby do elektronického systému zaznamenávat. Zejména u známých či stálých zákazníků mají podnikatelé prostor i systém elektronické evidence tržeb obcházet, protože tito lidé nebudou účtenky a unikátním daňovým kódem vyžadovat. Naopak nevydávání účtenek cizím a neznámým zákazníkům by pro podnikatele znamenalo velké riziko s tím, že se může jednat o kontrolora finančního úřadu. Za nedodržování povinností elektronického zaznamenávání tržeb hrozí až statisícové pokuty.

EET je ideální nástroj pro finanční úřad

Platí, že veškeré realizované tržby se zaznamenají u finančního úřadu a ten bude moci při porovnávání částek v daňovém přiznání podnikatele či při odvodech DPH porovnat došlé platby zaregistrované v systému, spolu s jejich součty a velmi snadno zkontrolovat, zda částky v daňovém přiznání jsou správné a nezkreslené. Podnikatel, který celý rok zasílal a musel zasílat jednotlivé tržby do evidence finančního úřadu si může jen těžko při podávání daňového přiznání říci, že některé částky nepřizná, nebo si celkové příjmy vymyslí, jako se tomu stává velmi často nyní. To samé bude platit pro evidenci a kontrolu správnosti odvodu DPH. Velká část evidencí tržeb se totiž bude týkat plátců DPH. Zatímco nyní nepřiznáním jednotlivých částek tržeb ušetřil podnikatel na dani nejen daň z příjmu, ale i částku DPH vztahující se k tržbě, nově už tržby nezatají.

S EET je spojeno i kontrolní hlášení k DPH

V rámci DPH také bude platit povinnost podávání tzv. kontrolního hlášení k DPH a podnikatelé tak budou průběžně podávat přehled vystavený a přijatých faktur za dané období. Finanční úřad tak bude mít dvojí kontrolu správnosti odvodů k DPH.

Podnikatelům pak samozřejmě přibudou povinnosti a hlavně nutnost pečlivé evidence údajů a jednotlivých účtenek. S tím samozřejmě bude souviset i vyšší náklady na vedení účetnictví a dalších finančních služeb souvisejících s evidencí tržeb a výdajů. 

_________________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb. Jaké budou povinnosti podnikatelů?

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

S Elektronickou evidencí tržeb EET jsou spojeny povinnosti

Se zavedením elektronické evidence tržeb jsou spojeny i poměrně široké povinnosti. Hlavní povinností podnikatele při přijímání hotovosti bude povinnost vydat zákazníkovi účtenku a to ne účtenku ledajakou. Účtenka vydaná zákazníkovi musí obsahovat unikátní kód zaslaný podnikateli speciálně k této konkrétní transakci finančním úřadem. Každá hotovostní platba tak bude unikátně a nezaměnitelně zaznamenána u finančního úřadu.

Porušení povinností Elektronické evicence tržeb EET se přísně trestá

S tím souvisí i další povinnost podnikatele hlásit každou hotovostní platbu on-line finančnímu úřadu. Pokud platba nahlášena nebude, nebude také registrována a podnikatel tak poruší svou povinnost stanovenou zákonem o EET. Aby byla transakce platná a splňovala stanovené podmínky, musí podnikatel odeslat údaje o platbě finančnímu úřadu, který má zase povinnost obratem zaslat podnikateli do jeho zařízení zmíněný unikátní kód. Účtenku s tímto kódem pak je povinen podnikatel vytisknout a předat zákazníkovi.

I bez připojení musíte dodržovat povinnosti Elektronické evidence tržeb EET

Zákon myslí i na případ, kdy nebude mít podnikatel funkční připojení, nebo dojde k výpadku systému. V takovém případě má podnikatel možnost zaslat údaje o platbě finančnímu úřadu do několika dnů, případně obratem poté co dojde k obnovení připojení.

Nebude tak tedy možné vydávat jako dnes ručně vyplňované či formulářové účtenky či příjmové pokladní doklady. Tyto doklady totiž nebudou splňovat podmínky zákona.

Elektronická evidence tržeb - EET eviduje většinu hotovostních plateb

Zatímco veškeré bezhotovostní platby jsou už nyní registrovány či evidovány na příslušných výpisech a disponují jimi banky, které jsou povinny tyto informace sdělit finančnímu úřadu či jiným státním orgánům, v případě hotovostních plateb má tento deficit napravit právě elektronická evidence tržeb.

Jejím zavedením tak získávají úřady komplexní a úplný přehled a evidenci všech, resp. drtivé většiny všech plateb uskutečněných v ekonomice. Samozřejmé je, že v rámci šedé ekonomiky nebudou platby i nadále přiznávány ani evidovány, nicméně je úkolem orgánů v činných v trestním řízení, případně dalších státních institucí, aby šedou ekonomiku a kriminální transakce co nejvíce potíraly.

________________________________________________________________________________________________________

Elektronický evidence tržeb. Bič na nepoctivé podnikatele?

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Jsou známy sektory v naší ekonomice, kde je známo, že běžně a standardně dochází k nepřiznávání příjmů a k daňovým únikům. Nelze to samozřejmě paušalizovat. Vždy existují poctiví a čestní podnikatelé a na druhé straně existuje nemalá část těch nepoctivých. V různých sektorech se však podíl těch poctivých a nepoctivých mění.

Elektronická evidence tržeb EET zabrání daňovým únikům v rizikových odvětvích

Zejména v oblasti stravování a ubytování dochází k daňovým únikům ve velkém měřítku. Přitom zde nepaušalizujeme, ale konstatujeme reálný stav. Každý kdo navštěvuje restaurace či hospody ví, že v rámci své útraty nedostal vždy řádně účtenku, pokud za účtenku nepovažujeme bloček papírů s několika čárkami a cenou k zaplacení. Stejně tak se rozhodně neevidují spropitné, které necháváme za dobré služby personálu. Tyto částky nejsou zásadně nikde evidovány a restauratéři je pak ani nepřiznávají čímž stát přichází nejen o daň z příjmu z příslušných částek, ale také o odvody daně z přidané hodnoty.

Díky elektronické evidenci tržeb budou muset být všechny uvedené hotovostní platby řádně evidovány a poskytované účtenky musí obsahovat povinné náležitosti, zejména unikátní kód finančního úřadu.

Elektronická evidence tržeb EET zabrání daňovým únikům ve večerkách

To samé platí v případě různých večerek či penzionů. Částky, které se díky skrytým příjmům zatají a nepřiznají nejsou v jednotlivých případech vysoké, vzhledem k obrovskému množství transakcí na trhu však pak vyšplhají do mnoha miliardových částek.

Tyto praktiky by měly být díky zavedení elektronické evidence tržeb výrazným způsobem omezeny.

Smyslem Elektronické evidence tržeb EET je i narovnání konkurenčního prostředí

Zavedení elektronické evidence tržeb bude mít kromě předpokládaného zvýšení daňových příjmů a narovnání konkurenčního prostředí ještě jeden dopad o němž se moc nemluví. Zaevidováním příjmů, které jsou v současné době skryty a oficiálně neexistují dojde i k formálnímu zvýšení ekonomické výkonnosti v těchto službách. Zjistíme tak, že ekonomická aktivitě v těchto sektorech je vyšší než jsme si doposud mysleli.

Zatímco dnes jsou někteří podnikatelé, kteří přiznávají skutečně každou korunu tržeb a odvádějí z nich nejen daň z příjmu, ale i daň z přidaného hodnoty znevýhodněni oproti těm, co své příjmy nepřiznávají a neevidují, po zavedení EET dojde k vyrovnání podmínek na trhu.

_________________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb. Spolu s evidencí se restauracím snížila DPH

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Elektronická evidence tržeb EET snižuje DPH

Spolu se zavedením elektronické evidence tržeb prosadil ministr financí i snížení DPH u jídel v restauraci z 21 na 15 procent. Strava v restauraci se tak dostala do snížené sazby DPH. Uvedené opatření má poskytnout restauracím určitou kompenzaci a motivaci k přijmutí nového systému elektronické evidenci tržeb. Vláda tak nešla jen cestou biče, ale i cestou cukru. Spolu se zavedením přísnějších podmínek pro přiznávání a evidenci tržeb v restauračních zařízeních dostaly restaurace také výhodu v podobě nižšího zdanění. Přijmout elektronickou evidenci tržeb by se tak mělo restauracím vyplatit. A EET se vyplatí především těm poctivým restauracím, které již nyní své příjmy řádně přiznávají. Těch se totiž zavedení EET nedotkne, případně jen mírnými jednorázovými výdaji a tyto restaurace naopak využijí výhody v podobě nižší sazby DPH.

Výhodu snížení DPH přináší EET pouze restauracím

Zástupci restaurací se navíc shodují, že snížení daně do konečných cen jídel v restauracích většinou nepromítnout. Šesti procentní úspora na dani tak bude činit velmi dobrou kompenzaci a zároveň i motivaci pro řádné přiznávání tržeb a dodržování pravidel a podmínek elektronické evidence tržeb.

Jiná odvětví přitom takovou výhodu nezískají. Na druhou stranu bude pro každého poctivého podnikatele dostatečnou kompenzací fakt, že podnikatelé nepřiznávající příjmy a daně budou mít ztížené podmínky podnikání a nebudou tak mít v konkurenci s těmi poctivými výhodnější postavení jako doposud.

Elektronická evidence třžeb EET může snížit DPH i u potravin

Daňovým úpravám vedoucích zejména ke snížení daňového zatížení ale nemusí být konec. Už nyní se jedná o přesunutí piva v hospodách a základních potravin do třetí, desetiprocentní sazby DPH. Stejnou výhodu by tak získali i drobní prodejci a živnostníci, které provozují malé prodejny a večerky zejména na vesnicích a kteří by rovněž získali finanční polštář v podobě pěti procent nižší DPH.

Zavedení elektronické evidence tržeb ve spojení s výhodou nižší DPH tak může být skutečně efektivní a nemusí nutně vést ke snaze tento systém obcházet, nebo vést k vlně krachu malých podnikatelů a živnostníků. Ve spojení s povinnostmi a jednorázovými náklady na zavedení EET získají podnikatelé také výhodu nižší DPH a tedy i určitý finanční polštář, který mohou ale také nemusí promítnout do konečných cen pro své zákazníky.

_________________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb. Živnostníci a podnikatelé jsou proti. Ale jen někteří

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

V minulých měsících jsme mohli konfrontovat argumenty živnostníků a podnikatelů, kteří ve spolupráci s pravicovou opozicí kritizovali zavedení EET jako další buzeraci státu, která nic nepřinese, s argumenty ministerstva financí a druhé skupiny živnostníků a podnikatelů.

Někteří podnikatelé Elektronickou evidenci tržeb EET odmítají

Zatímco první část podnikatelů zavedení EET kritizuje s tím, že přinese pouze náklady a špiclování podnikatelů, aniž by systém generoval vyšší příjmy do státního rozpočtu, druhá část podnikatelů spolu s vládou zavedení elektronické evidence tržeb hájí jako nejdůležitější nástroj pro omezení daňových úniků.

Elektronická evidence tržeb EET prý povede ke krachů živnostníků

Zavedení EET také dle odpůrců povede ke krachu malých živnostníků, kteří nebudou moci financovat a zajišťovat povinnosti spojené s EET. Tím dojde ke zvýšení nezaměstnanosti a omezení dostupnosti služeb zejména na vesnicích a malých městech. Ano, určitě může tato nová povinnost vést k ukončení podnikání ze strany některých podnikatelů. Nicméně položme si otázku, zda je udržitelné udržovat některé firmy a podnikatelskou činnost jenom díky tomu, že nepřiznávají své příjmy a neplatí daně? Takové podnikání není a nemůže být efektivní. Navíc tento způsob deformuje podnikatelské prostředí. Pokud má docházet k dotování některých, jinak nedostupných služeb třeba na vesnicích, pak je možné to udělat průhledně, na základě dotační a cílené politiky, nikoliv podváděním v podobě nepřiznávaných příjmů a krácení daní.

Daňové úniky nemohou udržovat na trhu nepoctivé podnikatele

Pokud tedy dojde k ukončení činnosti některých podnikatelů v souvislosti s EET, bude to nikoliv tím, že by tito podnikatelé neměli několik tisíc korun na zavedení zařízení nutného k provozu evidence plateb, ale proto, že tito podnikatelé nemohou za normálních, standardních a férových podmínek přežít. Je dobře, že tito podnikatelé následně skončí a pročistí se tak trh.

Informace ze systému Elektronické evidence tržeb musí být bezpečné

Dalším argumentem, kterým odmítají odpůrci EET je možnost zneužívání zasílaných a evidovaných dat o tržbách. Může tak údajně dojít k poškození podnikatelů a zneužití informací v konkurenčním boji. Pravdou však je, že údaje zasílané v rámci systému EET budou velmi omezené. Finanční úřad nebude vůbec vidět za jaké zboží či služby je placeno. Bude pouze vidět, že podnikatel evidoval platbu v konkrétní výši a k této platby přiradí konkrétní kód. Nic dalšího už finanční úřad neuvidí. Je tak jen těžké představit si, že by takto pojaté údaje mohly ohrozit tržní prostředí nebo poškodit nějak podnikatele, který své tržby eviduje.

Musíme si zvyknout na to, že elektronická evidence tržeb je kontroverzní téma. Pro jednu skupinu podnikatelů a společnosti jako takové se jedná o problém, který zamezí současnému bezproblémovému podnikání bez placení daní. Pro druhou skupinu znamená EET účinný nástroj pro dosažení rovného prostředí na trhu a skutečnému omezení daňových úniků.

_______________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb. Příležitost a téma boje opozice a vlády

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Elektronická evidence tržeb je nejkontroverznější téma roku 2015

Elektronická evidence tržeb není jen odborným a zájmových sporem mezi dvěma skupinami podnikatelů, ale je také kolbištěm středu opozice a vlády. Zatímco ODS a TOP 09 jsou zásadně proti zavedení elektronické evidence tržeb, vláda a všichni její členové jsou pro zavedení tohoto opatření. Pokud pečlivě sledujeme argumentaci a názorovou kvalitu argumentace opozice na jedné straně a vlády na druhé, je zřetelné, že opozice ze střetu názorů nevychází moc dobře. Argumenty zástupců pravicové opozice jsou poměrně nekonkrétní a spekulativní. Jejich základem je poukazování na zbytečnou zátěž podnikatelů, zvýšení jejich nákladů na EET, ukončování podnikání ze strany postižených podnikatelů a minimální přínos pro státní rozpočet. Jedná se tak zejména o nahánění strachu z deklarovaných dopadů.

Elektronická evidence tržeb EET je nástroj boje proti daňovým únikům

Na druhé straně vláda ve složení hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL argumentuje nutností podchytit dosud neevidované tržby v různých sektorech podnikání a jejich evidování. Tím má být dosaženo zvýšení daňových příjmů na jedné straně a narovnáním podnikatelského prostředí na druhé straně. Případné ukončování činnosti některých podnikatelů, čímž hrozí opozice, je dle názoru vlády žádoucím pročištěním trhu od nepoctivých podnikatelů, kteří nedokážou ve standardních podmínkách s nutností placení daní a odvodů na DPH dosáhnout zisku a profitu.

Opozice Elektronickou evidence tržeb EET kritizuje. Řešení nenabízí

Pokud si nejsme schopni zhodnotit jednotlivé argumenty opozice a vlády o smyslu a potřebnosti zavedení EET, pak můžeme vycházet z faktu, že opozice pouze dané opatření kritizuje, ale nenabízí žádné řešení, které by efektivně EET nahradilo. Opozice tak v zásadě radí nedělat nic a jí uvedená rizika a nevýhody považuje za důvodu vůbec EET nezavádět. Jediným receptem, který je od opozice slyšitelný je, že snížení daní povede k ochotě podnikatelů je platit. I s tímto názorem lze polemizovat. Ačkoliv už před více než deseti lety došlo k zásadnímu snížení daní v rámci zavedení jednotné sazby daně z příjmů ve výši 15 procent Topolánkovou vládou, nevedlo toto opatření k nárůstu výběru daně z těchto příjmů. Naopak došlo k poklesu zejména u živnostníků uplatňujících daňové bonusy.

Nedostatek argumentační náplně pak vedlo k tomu, že opozice pomocí obstrukcí bránila přijetí zákona o EET několik měsíců. O oprávněnosti postupu opozice, resp. vlády v této věci s konečnou platností rozhodne až Ústavní soud.

_________________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb. Funguje nejen v Chorvatsku

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Chorvatsko je inspirátorem Elektronické evidence tržeb EET

Není žádným tajemstvím, že inspiraci pro zavedení elektronické evidence tržeb našel ministr financí Andrej Babiš v Chorvatsku. Právě Chorvatsko je propagátorem tohoto nástroje, které poměrně masově zavedlo do většiny odvětví svého hospodářství. Hlavním impulsem pak byly úniky zejména v odvětví restaurací a služeb v cestovním ruchu, kde unikaly Chorvatskému státu velké částky na daních.

Češí Elektronickou evidenci tržeb v Chorvatsku dobře znají

Kdo jiný by se neměl seznámit s praktickým uplatňováním EET v Chorvatsku než právě Češi, kterých navštěvuje Chorvatsko více než 700 tisíc ročně? Každý kdo v Chorvatsku o prázdninách byl a kupoval si třeba jen zmrzlinu, se mohl přesvědčit o tom, že aplikace EET je velmi jednoduchá a bezproblémová. Za každou platbu obdržel zákazník od Chorvatského podnikatele příslušnou účtenku z malé tiskárny účtenek, kterou disponovali téměř všichni prodejci.

I Elektronická evidence tržeb se v Chorvatsku obchází

I přísné postihy spojené s porušováním povinností EET však neodradili některé podnikatele, zejména v restauracích od nevydávání účtenek. S tím jsme se setkali v Chorvatku několikrát, byť jen velmi ojediněle. Podnikatelé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se jedná pouze o turisty a nikoliv kontrolory, pak při odmítání vydání účtenky argumentují tím, že zařízení pro vydávání účtenek aktuálně nefunguje, takže bohužel musí vydat jen papírové potvrzení, nebo vůbec nic.

Výkon Elektronické evidence tržeb musí být přísně kontrolován

I to je důkazem toho, že žádné nařízení a opatření nebude fungovat, pokud nebude řádně kontrolováno a porušování postihováno. Pokud se podnikatelé nebudou obávat kontrol, či oznámení porušování povinností podnikatele ze strany zákazníků, nebudou účtenky vydávat ani předmětné příjmy řádně přiznávat.

Dalšími zeměmi kde se můžeme setkat v různých formách s elektronickou evidencí tržeb jsou Slovinsko, Finsko a další země.

________________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb. Vítězství Babiše a ANO

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Elektronická evidence tržeb EET je hlavním slibem ANO

Elektronická evidence tržeb a zamezení či omezení daňových úniků bylo hlavním volebním heslem a slibem hnutí ANO a jeho předsedy, nyní ministra financí Andreje Babiše. Bez prosazení tohoto velmi důležitého opatření by mohla druhá největší strana v poslanecké sněmovně i ve vládě jen těžko pomýšlet na volební vítězství v příštím roce.

Elektronická evidence třžeb EET měla být prosazena za každou cenu. Stalo se

I proto bylo hnutí a ministr financí odhodlán prosadit EET za každou cenu i přes silný odpor opozice. To se také nakonec povedlo. Hnutí ANO totiž vyrostlo na kritice korupčního prostředí v České republice a na odhodlání potírat daňové úniky. V rámci volební kampaně padala nejrůznější čísla, která dosahovala i odhady stovek miliard korun daňových úniků. Tato čísla však byla po vstupu ANO do vlády korigována a nyní se již pohybujeme na realističtějších očekáváních.

Po Elektronické evidenci tržeb EET je společenská poptávka

Opatření staví na předpokladu, že evidování tržeb a přísné podmínky dodržování povinností s EET spojených povede k větší kontrole a možnostem kontroly ze strany finančního úřadů a že tato hrozba přiměje podnikatele řádně veškeré příjmy přiznávat a z nich také vypočítávat řádně nejen daň z příjmu, ale také DPH. Přístup ANO k řešení daňových úniků a celého problému je navíc poměrně rázný. Hnutí ANO se tak za silné podpory veřejnosti, která program tohoto hnutí podpořila téměř 19 procenty ve volbách, postavilo silné loby podnikatelů v pohostinství a ubytovacích služeb, a podnikatelům v dalších sektorech. Na druhou stranu proto elektronické evidenci tržeb nestojí silná fronta většiny podnikatelů. Lze říci, že velká část podnikatelů včetně vlivné Hospodářské komory přijetí EET vítají, nebo se alespoň proti němu nijak neohrazují a nebrání.

Kontrola je u Elektronické evidence tržeb EET to nejdůležitější 

Jednou věcí je zavedení slibovaného opatření, tedy EET do praxe a druhou věcí je jeho reálná účinnost. Tuto účinnost a efektivitu musí ministr financí dotáhnout do konce zejména rozsáhlým systémem kontrol a dozoru. Je také třeba kontrolní nálezy řádně a široce medializovat tak, aby se podnikatelé báli systém obcházet, nebo dokonce dále zatajovat své příjmy a nevydávat účtenky. S tím také bude souviset reálný profit pro státní rozpočet, který musí být významným a musí být vidět.

Hnutí ANO a zejména jeho předseda ministr financí Babiš mají unikátní a těžko opakovatelnou příležitost stát se skutečným zástupcem lidu a dosáhnout obratu v dvacet let trvajícím stavu rozvoje korupce, šedé ekonomiky a daňových úniků, díky kterým se jako republika řadíme na chvost tabulek vnímání korupce a finanční kriminality.

_________________________________________________________________________________________________________

Elektronická evidence tržeb by měla začít fungovat už od podzimu

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Elektronická evidence tržeb se stále odkládala

Elektronická evidence tržeb měla fungovat původně už od počátku roku 2016. Následně se její spuštění posouvalo v souvislosti s tím, jak se komplikoval a prodlužoval legislativní proces. Dá se říci, že navrhovatelé zákona o EET legislativní proces a náročnost celé věci podcenili. K takto zásadnímu opatření se přitom vyjadřují různé zainteresované strany včetně politiků na parlamentní i vládní úrovni. Z únorového termínu se spuštění EET odložilo na duben, aby se následně posunulo na červenec a nově pak na září. Se zavedením přitom spojoval ministr financí přínos do státní pokladny jen za rok 2016 ve výši 12 miliard korun. Je však zřejmé, že se takto vysokého dodatečného výnosu nedosáhne.

Elektronická evidence tržeb EET bude zaváděna postupně

Na počátku se navíc povinnost elektronické evidence tržeb nebude vztahovat na všechny podnikatele, ale pouze na odvětví restaurací a ubytovací činnosti, teprve následně se budou přidávat i další odvětví podnikání. Za necelý rok by se pak měl do systému zapojit každý podnikatel, který pod elektronickou evidenci tržeb bude spadat.

Elektronická evidence tržeb EET přinese největší výsledky až v roce 2018

Plného využití systému a tedy i změření daňového přínosu do státního rozpočtu se tak dočkáme nejdříve v roce 2018, kdy se bude povinnost EET vztahovat na všechny podnikatele a systém bude také fungovat po celý rok. Bude se také jednat o první rok po parlamentních volbách, které se plánují na podzim roku 2017. Pro hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše je tak důležité, aby systém začal generovat daňové příjmy už v roce 2017, tedy v roce volebním tak, aby se mohlo hnutí tímto úspěchem před volbami pochlubit a mohlo také přinést v rámci volební kampaně nová opatření vedoucí k dalšímu snižování daňových úniků a zvyšování příjmů státu.

Lidé malé daňové úniky tolerují. Elektronickou evidenci tržeb ale chtějí

KOMENTÁŘ: Poslední průzkum věnující se toleranci Čechů k daňovým únikům přinesl zajímavá zjištění. Elektronická evidence tržeb je žádané opatření, které si lidi přejí. Dle tohoto průzkumu naší občane tolerují únikdy či optimalizaci u malých poplatníků. U těch velkých jsou zásadně proti. ČTĚTE DÁLE!

To co Češi prominou jednomu, neodpustí druhému. Alespoň tak by se dal interpretovat výsledek průzkumu, který mapoval názory občanů na problém daňových úniků. Lidé tak vyjádřili ve své velké části pro daňovou optimalizaci či daňové úniky malých živnostníků či podnikatelů. Důvodem je snad i skutečnost, že nějakou skutečnost s úpravou daňového základu či daně, má velká část občanů.

Naopak neodpustitelné jsou velké daňové úniky, velkých společností. To už by Češi rozhodně netolerovali. 

Výsledek průzkumu ale také jasně dokumentuje závažnost jednotlivých typů tohoto deliktu. Jednoznačně největším problémem našeho daňového systému jsou optimalizace, umělé náklady, přeshraniční poskytování služeb za nereálné ceny v rámci jednoho podniku či na sobě závislých podniků apod. Jako problém tyto postupy, které mají velký vliv na snižování odvodu daní velkými společnostmi, vnímá ministerstvo financí i daňové úřady. A právě na tyto případy se budou nově mnohem více zaměřovat kontroly daňových úřadů. To samé platí i o postihování podvodů s DPH, které jsou rovněž doménou velkých společností, nebo alespoň rozsáhlých struktur takovýchto společností a jejich vlastníků.

Tvrdý postup vůči velkým společnostem, mezi které nepochybně patří i mnohé banky, které si různými finančními operacemi snižují své daňové základy a celkové odvody, má vyrovnat zatím dosud prioritně sledovaný postih či kontrolu malých a středně velkých podnikatelů a živnostníků v podobě elektronické evidence tržeb.

Tedy zatímco elektronická evidence tržeb má pokrýt daňové úniky a neplacení daní těch malých, zostřené kontroly a dohled má postihovat právě ty velké daňové úniky a obcházení daňové povinnosti. Otázkou je, jak efektivní tyto kontroly budou. Proti zdánlivému, spolehlivému systému EET, který bude jen těžké obcházet, není snaha o větší kontroly nijak měřitelná, ani předvídatelná.

Faktem také je, že zatímco zavedením EET se počítá s maximálním dodatečným výběrem cca 20 miliard korun. Odhady daňových úniků jen na DPH se odhadují ročně na více než 80 miliard korun. Další desítky miliard pak představují nedoplatky na spotřebních daních a daních z příjmu právnických osob. Jedná se tak o nesrovnatelně větší úniky, které jsou doménou výlučně velkých a středně velkých firemních společností.

Doufejme tedy, že ministerstvo financí přijde co nejdříve s nějakým koncepčním řešením typu EET i pro velké společnosti, v souvislosti s omezením velkých daňových úniků a nedoplatků.

Elektronická evidence tržeb se může rozdrobit. Navrhují se výjimky

Elektronická evidence tržeb už byla zcela schválena a účinnosti má nabýt už v prosinci roku 2016. Ze strany opozice tak došlo na změnu taktiky. Navrhuje se osvobození některých drobných podnikatelů a prodejců od povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb.

Důvodem má být skutečnost, že drobní a příležitostní prodejci, kteří prodávají své výrobky a zboží především na trzích, budou touto povinností zbytečně zatíženi, aniž by výnos z daní zajištěných použitím Elektronické evidence tržeb, byl adekvátní a odpovídal nákladům a náročnosti používání EET.

Malí a příležitostní prodejci by elektronickou evidenci tržeb provozovat neměli

Malí a příležitostní prodejci nemají dle odůvodnění navrhovatelů podmínky k používání přístrojů a softwaru pro využívání elektronické evidence tržeb a navíc výnos z příjmů a tedy daní těchto prodejců bude nižší, než budou činit náklady na zajištění a provoz Elektronické evidence tržeb u těchto prodejců. Tyto argumenty zní logicky. Zatížení drobných prodejců, kteří se často ani prodejem plnohodnotně neživí a prodej či drobná řemesla znamenají pro podnikatele jen pouhý přivýdělek, může od této činnosti tohoto člověka odradit. Komu by se chtělo pro pár stovek či tisícovek korun ročně, které navíc nejsou pravidelným příjmem, ale jen příjmem velmi příležitostným pořizovat příslušná zařízení, tisknout účtenky a u každé často několika korunové transakce odesílat údaje finančnímu úřadu.

Výjimky mohou systém Elektronické evidence tržeb poškodit

Věc však má i druhou stránku. Elektronická evidence tržeb funguje jako systém pro dokumentaci příjmů a tedy i řádného odvádění daní a ten by měl být univerzální a měl by působit vůči každému, kdo vyvíjí nějakou výdělečnou činnost jako podnikatel. Jakékoliv výjimky, které jinak pravicová opozice kritizuje teď v rozporu se svým přesvědčením v daňovém systému navrhuje. Je přitom jedno zda se jedná o výjimky přímo v daňovém systému, nebo výjimky mezi podnikateli, kteří mají povinnost provozovat elektronickou evidenci tržeb a mezi těmi, kteří takovou povinnost nemají.

Jakákoliv výjimka pak také může vést k jejímu zneužívání. I prodejce, který neprodává v kamenné prodejně může mít stejné či dokonce vyšší tržby a je známo, že u venkovních prodejců se účtenky v podstatě nevydávají, tedy se ani tyto příjmy nemusí přiznávat. Bylo by navíc jen velmi těžké rozlišit a určit, kdo je příležitostným prodejcem a kdo je prodejcem s pravidelnými příjmy.

Smyslem EET není jen placení daní, ale i spravedlivý trh

Je třeba vzít v úvahu, že prioritou této vlády je zajištění spravedlivé úhrady daní a spravedlivého přístupu všech účastníků na trh. Nesmí se stát, že podnikatel, který hradí řádně daně, je na trhu znevýhodněn proti tomu, kdo daně řádně neplatí a může si dovolit například nižší ceny, než daně platící podnikatel. To platí i v případě lidí, kteří prodávají na trhu nebo podnikají spíše příležitostně.

Pokud se po zavedení systému ukáže, že nebyl zvolen správný model, nebo je výnos z daní či navýšení výběru daní jen minimální, je možné přistoupit ke změnám, které fungování systému zlepší. Přijímat úpravy již schváleného zákona o elektronické evidenci tržeb ještě před jeho spuštěním však moc šťastné řešení není.

Elektronická evidence tržeb. O co v ní jde?

Elektronická evidence tržeb je pro jedny nástroj pro nastolení daňové spravedlnosti a pro druhé zase nástroj vlády pro šikanování a postihování všech podnikatelů, včetně těch poctivých. Z hlediska plánů a parametrů příjmů se jedná o jedno z největších daňových opatření v historii České republiky.

Dle odhadů ministerstva financí má roční výnos z elektronické evidence tržeb činit až 17 miliard korun ročně. Nejedná se přitom pouze o nové příjmy, resp. příjmy, které by stát dosáhl zvýšením daňové zátěže. Jedná se o příjmy na něž má stát už z hlediska současných zákonů a předpisů nárok, ale tyto tržby se prostě na účtu státního rozpočtu neobjevují.

EET přinese výnos ve výši platů pro celý policejní sbor na celý rok

Pro ty kdo si nedokážou zhodnotit výši této částky lze přirovnat výši částky například postavení 35 kilometrů dálnic. Případně by stát za tuto částku na rok zaplatil až 57 tisíc svých zaměstnanců, což je například počet všech policistů a hasičů v České republice. Jedná se tak o částku velmi významnou. V procentuálním vyjádření se pak jedná o 1,4 procenta státního rozpočtu.

Do současné doby tato částka zůstává v kapse podnikatelů, kteří tyto daně neodvádějí. Není přitom podstatné, zda se jedná o podnikatele velké či malé. V každém případě pak větší podnikatel na úspoře na daních bohatne, zatímco ten malý se pouze trošku lépe uživí. V každém případě i pro malého podnikatele bude kompenzací a ospravedlněním už to, že díky Elektronické evidenci tržeb bude muset platit řádně daně velký podnikatel, stejně jako jeho stejně velká konkurence.

Nepřiznané příjmy dosahují desítek miliard korun

Tržby, které se dnes standardně nepřiznávají jsou skutečně vysoké a představují dle odhadů odborníků i desítky miliard korun. Jsou přitom obory, kde se tak děje standardně a s nepřiznáváním příjmů už se vlastně předem počítá. Obory, které jsou nejvíce zasažené neplacením daní jsou tradičně restauratérské a hotelové služby, tedy služby, na které dopadne povinnost Elektronické evidence tržeb nejdříve. Běžným postupem v těchto službách je také zaplacení minimální mzdy číšníkům či kuchařům a její doplnění na ruku z přijatých provizí, které přináší těmto zaměstnancům i několik tisíc korun měsíčně. Opět se jedná o nezdaněné prostředky z nichž není odváděno zdravotní a sociální pojištění.

O to více je třeba ocenit podnikatele v těchto službách, kteří řádně daně platí a protizákonná úspora na daních je pro ně nepřijatelná. Tito podnikatelé jsou ovšem proti svým konkurentům velmi silně znevýhodněni a právě i elektronická evidence tržeb má toto znevýhodnění odstranit.

17 miliard do rozpočtu je největší přínos Elektronické evidence tržeb

Dodatečný výnos 17 miliard korun je tak největším a nejvýznamnějším přínosem Elektronické evidence tržeb. Do státního rozpočtu se tak dostanou prostředky, které tam i podle zákona bezesporu patří. I z pravicového úhlu pohledu je výhodnější a pro občany férovější, když dokážeme vybrat daně, které jsou stanoveny dle současných sazeb a zákonů a pouze nejsou protiprávně odvedeny či přiznány příslušné příjmy, než zvyšovat celkovou daňovou zátěž. Právě i lepší vybírání daní může vést v budoucnu k jejich dalšímu snižování.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Z NAŠEHO VELKÉHO SERIÁLU O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB ČTĚTE TAKÉ:

Elektronická evidence tržeb se stává realitou i v České republice

Elektronická evidence tržeb EET. Jaký je její smysl a jak bude fungovat?

Elektronická evidence tržeb. Jaké budou povinnosti podnikatelů?

Elektronický evidence tržeb. Bič na nepoctivé podnikatele?

Elektronická evidence tržeb. Spolu s evidencí se restauracím snížila DPH

Elektronická evidence tržeb. Funguje nejen v Chorvatsku

Elektronická evidence tržeb. Příležitost a téma boje opozice a vlády

Elektronická evidence tržeb. Živnostníci a podnikatelé jsou proti. Ale jen někteří

Elektronická evidence tržeb by měla začít fungovat už od podzimu

Elektronická evidence tržeb. Vítězství Babiše a ANO


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23618875975

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více