Hypotéky


09. 01. 2009  01:00     Helena Danielová     komentáře (0)

Hypotéky jsou určeny fyzickým i právnickým osobám, starším 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR, cizincům s trvalým pobytem v ČR, občanům členských zemí EU, kteří jsou držiteli průkazu o povolení pobytu.

Hypotéky, tj. hypoteční úvěry jsou střednědobé až dlouhodobé úvěry, jejichž účelem je investice do nemovitostí. Jsou určeny fyzickým i právnickým osobám, starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, cizincům s trvalým pobytem v ČR, občanům členských zemí Evropské unie, kteří jsou držiteli průkazu o povolení pobytu (přechodnému i trvalému), u manželů pak musí být alespoň jeden z nich občanem ČR nebo mít povolení k trvalému pobytu. Hypoteční úvěry poskytují především banky, jsou zprostředkovány hypotečními makléři či finančními poradci.

 

Podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru:

 • klient je starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru jeho věk nepřesáhne 70 let
 • klient musí mít příjmy ze závislé činnosti, podnikání nebo jiné příjmy, které banka uzná
 • klient žádá sám nebo se spolužadatelem (společně mohou žádat manželé, rodiče a děti, příbuzní, druh i družka nebo i osoby, které nejsou v příbuzenském vztahu – maximálně však 4 žadatelé ze dvou domácností)
 • žadatelem je ten, kdo je vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stane po realizaci investičního záměru
 • nemovitost je možné zastavit zástavním právem k nemovitosti ve prospěch věřitele (banky)
 • zastavená nemovitost se musí nacházet na území České republiky a musí být pojištěna proti živelním i jiným rizikům

 

Co dále žadatel k žádosti o úvěr potřebuje:

 • kopie občanských průkazů
 • potvrzení o příjmu (banka poskytuje předepsaný formulář)
 • vyplněný formulář dané banky
 • list vlastnictví
 • snímek z katastrální mapy
 • nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí…)
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní (popř. kupní smlouva)

 

V případě výstavby nebo rekonstrukce bude nutné doložit:

 • projektovou dokumentaci
 • smlouvu o dílo
 • rozpočtové náklady
 • souhlas s rekonstrukcí ze stavebního úřadu nebo stavební povolení

 

Hypotéku klient může použít na:

 • koupi nemovitosti do osobního vlastnictví (i spoluvlastnického podílu)
 • výstavbu nemovitosti
 • rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti
 • refinancování dříve poskytnutých úvěrů na bydlení
 • kombinaci výše uvedených možností
 • vypořádání majetkových poměrů při rozvodu manželství
 • vypořádání majetkových poměrů při dědickém řízení

 

Za nemovitost, kterou chce klient koupit nebo vystavět, se považuje:

 • rodinný dům v osobním vlastnictví
 • byt v osobním vlastnictví
 • stavební pozemek
 • chata nebo chalupa
 • nebytová jednotka, bytový dům, polyfunkční nebo administrativní budova
 • nemovité příslušenství – projekt, bazén, oplocení, krb, kuchyňské spotřebiče, které jsou vestavěné nebo volně stojící
Po schválení hypotečního úvěru je nutné splnit ještě několik podmínek směřujících k uvolnění peněžních prostředků bankou. Ty jsou uvedeny v úvěrové smlouvě mezi klientem a věřitelem (bankou). Podmínky čerpání úvěru:
 • zřízení zástavního práva k nemovitosti (protože zápis zástavního práva trvá katastrálním úřadům déle, banky umožňují zjednodušený způsob, a to tzv. čerpání na návrh na vklad (čerpání na návrh na vklad zástavního práva, čerpání na plombu); dokladem je pak potvrzení z katastrálního úřadu, že byl návrh na vklad přijat (potvrzení o převzetí) a list vlastnictví, v němž je uvedena příslušná plomba, která informuje o probíhajícím zápisu; za tento úkon si katastrální úřad účtuje poplatek ve výši 1500,- Kč a za podání vkladu do katastru je správní poplatek ve výši 500,- Kč
 • pojištění zastavované nemovitosti a vinkulace pojištění ve prospěch banky (požadavky týkající se pojištění jsou opět specifikovány v úvěrové smlouvě a klient bance dokládá kopii uzavřené pojistné smlouvy a originál dokladu o provedení vinkulace)
 • v případě, že investiční záměr nebude financován v plné výši, je nutné doložit potvrzení o financování zbývající části

 

Zástava k poskytnutí hypotečního úvěru:

 • nemovitost, která leží na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)
 • k nemovitosti, která je předmětem zajištění hypotéky, nesmí k datu čerpání finančních prostředků ani při jejím převodu váznout věcná břemena ani jiná zástavní práva třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý věřitelem (tedy bankou)

 

Výhody hypotéky:

 • při splnění požadovaných podmínek získá klient peněžní prostředky rychle a jednoduše
 • nemovitost s hypotékou může klient kdykoliv prodat
 • poplatek za zpracování hypotéky klient hradí jen v případě jejího schválení 
 • klient ušetří na daních z příjmu - od základu daně si může odečíst zaplacené úroky, a to až do výše 300 000,- Kč za rok

 

Výše hypotéky:

 • maximální výše hypotéky není omezena, je limitována schopností klienta splácet (tedy je závislá na výši příjmů klienta)
 • minimální výše hypotéky je 300 000,- Kč

 

Možnosti čerpání hypotéky:

 • jednorázově (např. koupě nemovitosti, refinancování úvěru) a to do 6 měsíců od data schválení úvěru
 • postupně (např. výstavba či rekonstrukce bytu, rodinného domu nebo pokud je dohodnutá platba za nemovitost rozložena do více splátek) a to do 24 měsíců od data schválení úvěru
Čerpání hypotéky je provedeno účelovou bezhotovostní formou a provádí se na účet osoby uskutečňující prodej nemovitosti, která je uvedena v kupní smlouvě nebo na účet dodavatele. V případě, že klient je dočasně neschopen doložit definitivní doklady týkající se účelovosti hypotéky, může je doložit zpětně. Ke schválení hypotéky tak předloží alespoň předběžné dokumenty, z nichž bude zřejmé, že se bude jednat o účelové čerpání peněžních prostředků.

 

Splácení úvěru:

 • doba splatnosti se pohybuje v rozmezí 5-40 let
 • splatnost nejpozději do 70-ti let věku klienta
 • po dobu čerpání hypotéky hradí klient pouze úroky z aktuálně čerpané částky úvěru
 • po jeho vyčerpání klient splácí formou pravidelných měsíčních splátek (tzv.anuit – konstantní platba zahrnující úrok a jistinu) nebo formou progresivních (postupem času se snižují) či degresivních splátek (postupem času rostou)

 Hypotéky

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

2208893582

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 70 000

70000


ČÍSLO TÝDNE - 70 000 právě tolik živnostníků se přihlásilo do poloviny ledna k platbě paušální daně, která činí 5469 korun. Je to méně než původně odhadovalo ministerstvo financí, ale naopak více než se mohlo ještě na začátku roku zdát, po schválení daňového balíčku. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více