Povědomí o pojištění vkladů výrazně vzrostlo. Lidé však stále nevědí, do jaké výše jsou jejich peníze pojištěny.


07. 02. 2012  16:14     Renáta Kadlecová     komentáře (0)

Téměř tři čtvrtiny obyvatel Česka ví, že jejich peníze uložené v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách jsou pojištěné pro případ krachu instituce. Informovanost se tak výrazně zvýšila. Zatímco v roce 2009 o zákonném pojištění vkladů vědělo jen 59 % dotazovaných, na konci roku 2011 tento údaj vzrostl na 71 %. Velmi nízké však zůstává povědomí o tom, do jaké výše jsou vklady pojištěny. Správnou odpověď zná jen 15 % populace. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal zpracovat Fond pojištění vkladů (FPV) společností Ipsos Tambor.

„Vyšší informovanost v oblasti pojištění vkladů vítáme. Je možné, že lidé se o zákonem garantovaném zabezpečení svých peněz oproti minulosti více zajímají proto, že média v posledních měsících hojně referují o možné finanční krizi. Střadatelé si tak více hlídají, zda peníze ukládají do institucí, v nichž je mají pojištěné,“ komentuje výsledek průzkumu předseda správní rady FPV Josef Tauber. Větší přehled o existenci pojištění mají muži (76 %) než ženy (67 %). Ukazuje se, že tento institut znají především lidé ve věku 55 až 65 let a lidé s vysokoškolským vzděláním.   Veřejnost však i přes intenzivní komunikaci FPV stále tápe v otázce, do jaké výše jsou vklady ve finančních institucích pojištěné. Že se jedná o částku rovnající se obnosu 100 tisíc EUR z 1012 respondentů vědělo jen 15 %. „Největší část dotazovaných (23 %) se domnívala, že pojištění kryje jen vklady do výše 10 tisíc EUR,“ uvedl Tomáš Macků ze společnosti Ipsos Tambor, která průzkum uskutečnila.

 

  Průzkum také zkoumal, zda a jakou hraje roli pojištění vkladů při rozhodování lidí jak naložit se svými penězi. Pro 56 % dotazovaných je to velmi důležitý ukazatel. Zajímavé ovšem je, že větší pozornost střadatelé věnují například výši úroků nebo výnosů z investic či výši poplatků.   Z odpovědí dotazovaných je možné vyčíst i to, jakým finančním institucím důvěřují a naopak. Z tohoto pohledu největší množství obyvatel Česka (37 %) zcela nedůvěřuje kampeličkám. Na opačné straně jsou „klasické“ banky, jimž zcela nedůvěřuje pouhé 1 % střadatelů.     ------------  Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100% vkladu maximálně však 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské Unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti.   Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů v šestnácti případech, při kterých poskytl v podobě dvanácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vklada­telům dvanácti bank v celkové výši zhruba 25 miliard korun. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí.


Povědomí o pojištění vkladů výrazně vzrostlo. Lidé však stále nevědí, do jaké výše jsou jejich peníze pojištěny.

Diskutovat (0)