Pravidla SMS soutěže


01. 02. 2012  16:19     Patrik Nacher     komentáře (3)

Pravidla SMS soutěže "Nejabsurdnější bankovní poplatek 2011".

Pořadatel soutěže

Digitaiment s.r.o. se sídlem Praha 8, Novákových 1817/30a IČ: 27625222 Provozovatel www.bankovnipoplatky.com (dále jen „Pořadatel“)  

Technický servis

Erika, a.s.
se sídlem Na Příkopě 9 – 11, 110 00 Praha 1
IČ: 25098900
(dále jen „Erika“)  

Termín konání soutěže

od 1. února, 00:00:00
do 29. února 2011, 23:59:59
 

Popis soutěže:

Soutěž je pořádána jako doprovodná akce SMS ankety zajišťované pořadatelem na webových stránkách https://www.bankovnipoplatky.com/. Soutěžící mají možnost odesílat anketní hlasy prostřednictvím prémiových SMS (dále jen PR SMS). Erika a.s. zajišťuje příjem PR SMS.  

Podmínky účasti:

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky. Soutěžící musí pro účast v soutěži odeslat v termínu soutěže SMS zprávu na uvedené číslo ve specifickém tvaru. Mobilní číslo musí být registrováno v síti některého z českých mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone nebo U:fon) a musí mít aktivní službu Premium SMS.  

Syntaxe SMS zprávy:

POPL_číslo
znak _ znamená mezeru (space) číslo je přiřazené názvu bankovního poplatku a má hodnotu 1 - 5
Velikost písmen v SMS nehraje roli.   Přístupové číslo pro zaslání soutěžní SMS

900 06 09

  Cena jedné SMS zprávy

9,- Kč vč. DPH

  Princip soutěže, popis soutěžního mechanizmu Po ukončení hlasování je výherce vybrán dle výherního klíče.   Výhra

HTC Explorer

  Klíč k výběru výherce hlavní ceny výherní se stává SMS doručená v pořadí definovaném vzorcem: N/2 kde n je počet platných SMS (doručených v termínu hlasování a ve správném tvaru)   Pokud není výsledkem uvedeného vzorce celé číslo, považuje se za výherní pořadí toto číslo bez číslic za desetinnou čárkou.  

Vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců

Výherce bude informován o výhře kontaktováním na telefonní číslo, ze kterého byla soutěžní SMS odeslána. Výherce bude Pořadatelem soutěže kontaktován nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. V případě, že výherce nebude reagovat ani na druhé, opakované kontaktování, nebo se o výhru na základě jiného avíza nepřihlásí u Pořadatele do 3 dní od odeslání informace o výhře, stává se výherní platná SMS doručená jako následující v pořadí. Předáním výhry výherci zaniká Pořadateli odpovědnost za předmět výhry. Kontakt na záruční a pozáruční servis výhry je předmětem předávacího protokolu, případně dalších dokumentů při předání výhry. Cena bude předána osobně pořadatelem a pro účely informování návštěvníků webu bude toto předání zdokumentováno fotografií.  

Všeobecné podmínky:

1.     Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 2.     Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadatelovi soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují. 3.     Do soutěže budou zařazeny pouze platné SMS. Platnými soutěžními SMS se rozumí taková SMS, která obsahuje smysluplná data a je zaslána ve správném formátu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v SMS. 4.     Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené. 5.     U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo (MSISDN), datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací. 6.     ERIKA ani Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových sítí a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení. 7.     Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. 8.     Pořadatel soutěže je, s předchozím písemným souhlasem ERIKY, oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná. 9.     Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u organizátora a je možné do nich nahlédnout po dohodě s Pořadatelem. 10. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. 11. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře nebo nepřijetí soutěžní SMS v případě změny čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti mobilního čísla, z něhož byla zaslána výherní SMS zpráva, anebo chyby v doručování na straně mobilního operátora. 12. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. 13. Bude – li jakákoliv výhra zatížena daněmi nebo jinými poplatky dle právních předpisů, nese veškerou platební povinnost výherce. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce. 14. V případě pochybností je za výherce bez dalšího považována osoba, která splnila pravidla této soutěže a která se prokáže telefonním číslem (SIM kartou), ke kterému je v databázi organizátora v souladu s těmito pravidly přiřazena výhra. 15. Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch organizátora. 16. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatel bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže. 17. Soutěžící odesláním soutěžní SMS uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e‐mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní SMS. Zároveň soutěžící uděluje souhlas technickému správci, společnosti Erika, a.s. se sídlem Na Příkopě 9 – 11, Praha 1, IČO: 25098900, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 ke zpracování osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže za účelem vyhodnocení soutěže. 18. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, ERIKY a všichni zaměstnanci ze s nimi spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá. 19. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele soutěže a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.     V Praze, dne 1. února 2012  


Pravidla SMS soutěže

Re: absurdní poplatky
tak tak, Pavel má bohužel pravdu......
Re: absurdní poplatky
Souhlasím...
absurdní poplatky
Krom těch bankovních, ( pořadí je asi správné ), je absurdní cena SMS právě za toto hlasování a dál...
Diskutovat (3)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

28310611312

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3020
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,1300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,8910
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1360
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,0960
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4700
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0920
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více