Proč projekt OVB Vstřícná banka? Protože pomáhá vzdělávat naše klienty, říká Knapp z OVB


09. 10. 2010  14:33     BP.com     komentáře (0)

Michal Knapp, předseda představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz o partnerství se Zlatou korunou a OVB Vstřícnou bankou

OVB a Zlatá koruna je už poměrně silný svazek. Přesto – proč jste se rozhodli jít do tak dlouhodobého partnerství? Především to rozhodování nebylo vůbec těžké. Když jsme se před několika lety rozhodli stát se dlouhodobým generálním partnerem Zlaté koruny, věřili jsme, že má a ještě posílí své místo na trhu. Potvrdilo se. Zlatá koruna dnes přesahuje hranice pouhého ocenění, stala se uznávaným indikátorem kvality, běžnému spotřebiteli pomáhá lépe se orientovat v produktech, které trh nabízí. Je respektovaným zdrojem kvalifikovaných informací, ze kterého čerpají nejen odborníci či média, který je ale zároveň také důležitým faktorem pro mnoho běžných spotřebitelů. Není lepší důkaz o významu a potřebnosti Zlaté koruny, než je právě její široká využívanost. Spojenectví je tedy v tomto případě jen logickým. Naše partnerství symbolizuje spojení finančního poradenství s nejlepšími finančními produkty na českém trhu. Stejně tak, jako tento projekt, pomáhá totiž i OVB Allfinanz, a.s. veřejnosti orientovat se ve světě financí. Dopad ocenění Zlatá koruna přitom míří právě a především směrem ke spotřebitelům, svým tlakem na kvalitní finanční produkty totiž Zlatá koruna může svým výrazným způsobem reálně ovlivnit trh s jejich nabídkami. Také Finanční mezinárodní fóra Zlaté koruny se stala diskusní platformou špičkových ekonomů a svou ojedinělostí zvyšují i význam tohoto ocenění.   V tomto roce se OVB stala generálním partnerem dalšího projektu, OVB Vstřícné banky. Naším závazkem ke klientům je být dobře připraven, mít znalosti a vědomosti, na základě kterých můžeme kvalifikovaně sestavit finanční plán. K tomu je možné využívat různých zdrojů. Přesto oněch vstupních dat není nikdy dost. Kromě odborných hledisek se totiž vyskytují další, která mnohdy nelze zcela explicitně změřit či spočítat. Zároveň je třeba, aby široká veřejnost chápala důležitost znalosti základních finančních pojmů a byla také schopna udělat si vlastní názor na to, co je dobré, a co je méně dobré. Jedním z prostředků, jak u spotřebitelů finančních produktů vyvolat proaktivní zájem jsou projekty jako OVB Vstřícná banka. Úkolem OVB je totiž mimo jiné pracovat na kontinuálním zvyšování povědomí veřejnosti o problematice financí a finančních produktů. K tomu právě OVB napomáhá – lidé, kteří chtějí hlasovat, musí totiž získat alespoň základní znalost trhu. Tedy musí proaktivně věnovat nějaký čas na to, aby mohli hlasovat. A tím se dostáváme k dalšímu přínosu projektu hodnocení bank OVB Vstřícné banky. Smyslem projektu OVB Vstřícná banka není pouze hodnocení bank samotných, ale také přinášet zajímavé novinky, vzdělávací informace, porovnání, návody, rozhovory a další zajímavé informace ze světa bankovnictví a financí. Lze říci, že na jednom místě se tak může klient nejen vzdělávat, informovat a pobavit, ale může nejen nově nabytých informací, ale i reálných zkušeností okamžitě využít prakticky ke kvalifikovanému ohodnocení bank. Služby klientům, ale i široké veřejnosti tak přinášíme i prostřednictvím těchto projektů. Bankovní vzdělanost má v České republice stále stoupající tendenci, paradoxně jí výrazně pomohla krize, protože klienti se začali více zajímat o to, jaký produkt vlastně mají a jak jejich banka funguje. Přesto je ještě hodně práce před námi. I to je důvod, proč se OVB se Vstřícnou bankou spojila, protože společnost se aktivně zapojila do procesu finančního vzdělávání. Vzdělaný klient vytváří tlak, který vede ke zlepšení. To jde napříč trhem, ten bankovní nevyjímaje. Není potřeba, aby každý byl vystudovaný ekonom, ale zlepšení základní ekonomické vzdělanosti v české společnosti rozhodně pomůže zlepšit celkovou kvalitu nabízených služeb, a tak i přístup bank ke svým klientům. Banky by o informované klienty stát rozhodně měly – protože ti jsou ideálními klienty. Vzdělaný klient vyžaduje sofistikované služby, na kterých obvykle banka i klient může více vydělat. Tedy jasná symbióza. OVB Vstřícná banka je potom skvělým prostředkem na cestě za tímto cílem.   Dobrá, lze tedy říci, zda spojení vás a těchto projektů přináší nějaké měřitelné výsledky? Ne vše na tomto světě musí být měřitelné či nějak jinak zhmotněné. Ptáte-li se na to, zda OVB na těchto spojenectvích vydělává, pak určitě ne přímo. Zlatá koruna, OVB Vstřícná banka a jejich podpora jsou pro nás součástí sociální odpovědnosti, ke které se hlásíme. Iniciujeme a podporujeme aktivity vedoucí ke kultivaci finančního trhu, finanční gramotnosti či pouze pro dobro věci a to proto, že upřímně věříme, že je to tak správně. Společenská odpovědnost nemůže být prostředkem k čemukoli – může ale být prostředkem našeho dalšího rozvoje. Proč Zlatá koruna a OVB Vstřícná banka? Protože pomáhají vzdělávat naše klienty. I naše potencionální klienty. A vlastně lidi vůbec. To je hodnota, která je pro nás v těchto projektech významná. A to je také ta hlavní hodnota, kterou z našeho spojenectví získáváme. Jméno naší společnosti je díky medializaci těchto projektů také vidět, co že je logické a příjemné vyústění našeho partnerství. Určitě to ale neděláme proto, že bychom na partnerství mohli finančně získat, což asi bylo předmětem Vaší otázky. Pokud bychom měli hovořit o měřitelných aspektech partnerství, pak se musíme ptát, zda uvedené projekty dosahují cílů, které si vytýčily. Musím říci, že tyto cíle oba projekty splňují nadmíru dobře. Měřit tak jistě můžeme vzrůstající zájem médií o výsledky těchto projektů, stále širší využívání informací a poznatků, které tyto projekty přináší ze strany veřejnosti a to i veřejnosti odborné. Zaznamenat tak můžeme díky kvalitním výstupům i stále se zvyšující zájem veřejnosti o tyto projekty a jejich výsledky, což je opět měřitelná veličina, jejíž vzrůstající trend mě velmi těší.   Mají z Vašeho pohledu generálního partnera projekty Zlatá koruna a OVB Vstřícná banka nějakou souvislost? Jedná se o zcela samostatné, oddělené projekty, nebo mají tyto projekty podobné či společné prvky? Každý z projektů se sice zabývá jiným segmentem a právě z tohoto důvodu se projekty velmi dobře doplňují. Zatímco hlavním předmětem Zlaté koruny jsou produkty bank a dalších finančních institucí, předmětem hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícná banka je hodnocení bank jako takových a to nejen z produktového hlediska, ale také i z pohledu image banky, schopnosti komunikace banky, přístupu ke klientům, komplexnosti servisu pohledem koncového retailového spotřebitele a dalších hledisek. Právě hodnocení konkrétních produktů a služeb bank, kterými se zabývá především Zlatá koruna je jedním z nejdůležitějších součástí hodnocení OVB Vstřícné banky. Porotci, ale i veřejnost tak může při hodnocení využívat mimo jiné i výsledky hodnocení produktů Zlaté koruny jako velmi vhodný a relevantní podklad pro své hodnocení bank. Logickou souvislostí a propojením obou projektů se snažíme dosahovat vyšší kvality výstupů a tedy i kvalitnějšího a komplexnějšího vzdělávání klientů. Velice mě navíc těší, že výsledky obou projektů stále častěji využívají ke své práci i odborné instituce a plně je respektují i banky samotné. Právě pro banky se staly výsledky projektů Zlaté koruny a OVB Vstřícné banky velmi zajímavým indikátorem a zpětnou vazbou pro zhodnocení svých minulých kroků a opatření a pro jejich korekci do budoucna.Usuzuji tak z toho, že některé banky již použily hodnocení OVB Vstřícné banky ve svých marketingových komunikacích.   Významnou součástí projektu Zlatá koruna jsou i Mezinárodní fóra Zlaté koruny. OVB se v tomto roce stává generálním partnerem Mezinárodního finančního fóra již podruhé. Proč jste se nyní rozhodli právě pro fórum, které bude o penzijní reformě? Dlouhodobá fiskální neudržitelnost v důsledku stárnutí populace a prodloužení střední doby dožití až na 88 let je více než hrozbou stávajícího důchodového systému. Pokles reálných důchodů budoucnosti je zcela evidentní a tak se potřeba penzijní reformy s povinným druhým fondovým pilířem stává nutností. Bez ohledu na podobu penzijní reformy je potřeba přemýšlet o zajištění finanční stability ve stáří.  Hovoříme-li o důchodové reformě jako fenoménu, který zasáhne, ovlivní ekonomické fungování občanů ve fázi předdůchodové ekonomické aktivity, pak lze směle tvrdit, že miliony občanů budou potřebovat důchodovou reformu podrobně vysvětlit respektive její dopady a také možnosti, zdaleka ne každý je v tomto směru dostatečně finančně gramotný, aby vše pochopil v rámci kontextu své ekonomické situace, pouze na základě informací z médií. Důležitým úkolem finančního poradce tak bude v této souvislosti vysvětlovat spoluobčanům význam tohoto kroku a také poskytnout klientovi finanční poradenství, ač přestože se jedná vysoce pravděpodobně o státem jasně definovaný produkt (alespoň tolik má dnešní znalost), bude tento produkt ve své aplikovatelnosti vysoce individuální viz. rozdílný investiční horizont a vztah k investičnímu riziku každého občana (úvaha opět založena na předpokladu existence několika investičních strategií). Myslím si, že je zcela nepochybné pro úspěšnou implementaci, distribuci nového produktu v rámci připravované penzijní reformy, bude-li zaveden koncept, kdy bude možnost individualizovat potřeby občana v oblasti vztahu k investičnímu riziku a ve volitelnosti investičního horizontu, využít stávající tržní distribuční infrastrukturu, která je státem regulovaná a za léta své existence prokázala svůj význam. A tady vidím naši nezastupitelnou roli. Právě  toto fórum se dotýká otázek, v nichž se OVB Allfinanz velmi angažuje, protože to je jedna z praktických cest, která dává předpoklady nejen k využití tržního potenciálu, ale též ke kultivaci našeho trhu jako takového.   Dobrá, ale přesto – nebylo by dobré právě teď, v době krize, soustředit svou pozornost jiným směrem a směřovat finanční prostředky spíše do obchodní sítě a její podpory? Právě v této době, v době krize, nebo možná spíše doznívající krize, je potřeba dbát na prevenci. Lidé více než kdy jindy chápou nutnost získávat informace o financích. O tom, jak celý systém funguje a jak se v něm neztratit. Proto je podpora každého takového projektu nesmírně důležitá. Pro nás všechny je velmi důležité investovat nejen finanční prostředky, ale také čas, nápady a úsilí do našich klientů. Investice do vzdělání našich klientů je tak pro nás jedním z nejdůležitějších aspektů naší činnosti. Ať již přímo, nebo prostřednictvím například podpory Zlaté koruny, OVB Vstřícné banky nebo projektu finančního vzdělávání žáků základních škol.   Zastavme se u posledního zmíněného – tedy u finančního vzdělávání žáků základních škol. Ten jste představili před půl rokem v Liberci. Jak se mu od té doby daří? Skoro se mi o něm chce hovořit jako o našem dítěti a říci, že se mu daří dobře, má se čile k světu a nad naše očekávání roste a sílí. Když jsme projekt připravovali, věděli jsme, že zasahujeme do oblasti, která dosud není příliš ošetřená, přitom vzdělávání našich nejmladších je tím nejpodstatnějším. Nečekali jsme ale, jaký zájem vyvolá. Postupně jej budeme uvádět v život i v dalších regionech.  


Proč projekt OVB Vstřícná banka? Protože pomáhá vzdělávat naše klienty, říká Knapp z OVB

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

1717170001

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

14


ČÍSLO TÝDNE: 14 tolik bilionů korun by musely investovat České firmy, aby dosáhly kapitálové vybavenosti našich Německých konkurentů. Do té doby bude naše ekonomika pracovat s výrazně nižší přidanou hodnotou a tedy i mzdami a výnosy.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více