Životní situace:
Kdy poplatek nemusíte platit - výjimky

Instituce pro tuto životní situaci

Zdravotní poplatky, které jsou v platnosti od ledna 2008 mají i své výjimky. V některých případech tak budou pacienti od poplatků osvobozeni. Víte kdy?
Zdravotní poplatky, které jsou v platnosti od ledna 2008 mají i své výjimky. V některých případech tak budou pacienti od poplatků osvobozeni. Víte kdy?

 

1. není provedeno klinické vyšetření

 

2. jedná se o preventivní prohlídku

3. jedná se o laboratorní a diagnostické vyšetření

 

 

4. jde o některé zvláštní léčebné úkony,

a to buď takzvanou dispenzární péči (u vážně nemocných dětí a těhotných žen)

nebo hemodialýzu nebo dárcovství krve

Dle příručky, kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví jsou výše uvedené výjimky z placení poplatků definovány takto:

1. Lékař, psycholog nebo logoped neprovede klinické vyšetření,

ale pouze některé jiné výkony. Ono klinické vyšetření jsme si defi novali výše a rozumíme jím lidově řečeno řádnou lékařskou prohlídku. Mezi výkony, na které se poplatek 30 korun nevztahuje, patří například podrobný výpis z dokumentace, nebo potvrzení žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, stejně jako o její ukončení.

Zjednodušeně řečeno, protože za klinické vyšetření není možné považovat vypisování „papírů“, není ani možné za něco takového vybírat poplatek. To se týká i vystaveníreceptu na lék (anebo potravinu pro zvláštní lékařské účely), které často představuje jenom minimální kontakt lékaře s pacientem. #anketa

Samozřejmě, že pokud lékař nejprve provede klinické vyšetření a pak na jeho základě vystaví recept, pacient za toto vyšetření zaplatí jedenkrát 30 korun, ale za samotné vystavení receptu

pak už platit nebude (ale zaplatí následně v lékárně 30 korun za položku na receptu při výdeji léku - viz podkapitola B poplatek za výdej léku).

Na tomto místě je třeba ale také uvést, že by lékař neměl předepisovat léky jen tak mezi dveřmi a recept by měl vystavit na základě řádného vyšetření, tedy provedení klinického vyšetření.

Pouze pokud pacienta dobře zná a předpisuje mu jeho obvyklý lék, lze akceptovat i pouhé předepsání léku bez vyšetření. To lze však řešit například i vystavením opakovaného receptu (viz podkapitola B poplatek za výdej léku).

 

Poplatek se nebude hradit ani za telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře s pacientem, ani za rozhovor lékaře s rodinou.

 

2. Preventivní prohlídka

Význam prevence je snad každému zřejmý, protože se ale podle toho často nechováme, připomeňme pro inspiraci alespoň základní časový rozvrh preventivních prohlídek (viz níže).

 

U žádných preventivních prohlídek se poplatky nevybírají.

Do této skupiny výjimek patří i vyšetření a prohlídky prováděné v rámci „opatření proti infekčním onemocněním“, což v praxi představují zejména vybraná očkování.

 

Na žádné očkování, hrazené částečně anebo zcela z veřejného zdravotního pojištění nebo na očkování placené státem (například v rámci očkovacího kalendáře), se poplatky nevztahují.

Dalším specifi ckým případem je takzvaná závodní preventivní péče, v jejímž rámci jsou prováděny i periodické preventivní prohlídky, na ně se také poplatky nevztahují.

Co je preventivní prohlídka a kdy se provádí?

Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prevence u dětského lékaře:

» v prvém roce života devětkrát do roka (z toho minimálně šestkrát

v prvním půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních

třech měsících života),

» v 18 měsících věku,

» ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.

Mezi preventivní prohlídky se počítá i vyšetření kyčelních kloubů

kojence.

Prevence u praktického lékaře pro dospělé:

» od 15 let vždy jedenkrát za dva roky, nejdříve však 23 měsíců po

provedení poslední preventivní prohlídky.

Prevence u stomatologa:

» u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,

» u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,

» u dospělých jednou ročně.

Prevence u gynekologa:

» při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje 15 rokem

věku jedenkrát ročně.

3. Laboratorní nebo diagnostická vyšetření

zahrnují celou škálu různých úkonů, na které se poplatek 30 korun nevztahuje

– od obyčejného odběru krve až po rentgen nebo magnetickou rezonanci. Přitom nezáleží na tom, kde (ve kterém zdravotnickém zařízení) je dané vyšetření provedeno. Může se tedy jednat

i o stejného poskytovatele, který laboratorní nebo diagnostické vyšetření žádá a současně též provádí. Opět zde přitom platí to, co uvádíme výše o vystavení receptu: pokud lékař nejprve

provede klinické vyšetření a pak na jeho základě žádá provedení laboratorního nebo diagnostického vyšetření, za klinické vyšetření zaplatíte jedenkrát 30 korun, za samotné laboratorní či diagnostické vyšetření, i kdyby ho prováděl stejný lékař, který ho „žádá“, hradit poplatek nebudete.

 

4. Zvláštní léčebné úkony,

se týkají jenom konkrétních specifi ckých situací u některých skupin pacientů, patří mezi ně:

 

 

– dispenzární péče poskytovaná chronicky nemocným dětem nebo těhotným ženám.

To, že je někdo takzvaně dispenzarizován, znamená, že je z nějakého zdravotně závažného nebo jinak specifi ckého důvodu zvlášť sledován a evidován a dostává se mu tedy jisté mimořádné pozornosti.

 

Děti jsou dispenzarizovány od jednoho roku věku pokud jsou chronicky nemocné a ohrožené poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého

rodinného nebo jiného společenského prostředí.

 

Těhotné ženy jsou dispenzarizovány ode dne zjištění těhotenství (což prokáží

průkazem pro těhotné). Dispenzarizaci blíže rozvádí vyhláška

ministerstva zdravotnictví, ta také uvádí seznam nemocí dětí,

u nichž se poskytuje dispenzární péče.

Osvobození se týká nejen návštěvy u praktického lékaře, u kterého je pacient registrován, ale také prohlídky provedené kvůli nemoci, pro kterou je pacient dispenzarizován, ošetřujícím lékařem– specialistou, kterému praktický lékař svěřil pacienta do péče. Osvobození se ale vždy týká jenom prohlídek provedených kvůli příčině (nemoci nebo těhotenství), pro kterou je pacient

dispenzarizován. Pokud těhotná žena bude ošetřena na chirurgii se zlomenou nohou nebo navštíví zubního lékaře a nebude se jednat o preventivní prohlídku, bude poplatky v těchto případech hradit. Totéž platí při návštěvě dítěte u jiného lékaře, než je lékař, který ho dispenzarizuje, nebo z jiné příčiny, než pro kterou je dispenzarizován, tam budou jeho rodiče nebo zákonný zástupce poplatek hradit.

 

 

– hemodialýza, včetně peritoneální dialýzy (jak už jsme uvedli výše, výjimka neplacení poplatku se týká pouze samotné hemodialýzy a nikoliv hemodializovaných),

Co je hemodialýza? Hemodialýza je léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin, kterou je očišťování krve od zplodin látkové přeměny. Princip této metody je založen na dialýze, čili prostupu látek polopropustnou membránou z jedné tekutiny (krve) do druhé (dialyzačního

roztoku) po koncentračním spádu. Je dnes základní léčebnou metodou při akutním i chronickém selhávání ledvin. Při peritoneální dialýze přechází látky z krve přes pobřišnici (=peritoneum) do tekutiny v břišní dutině (tato tekutina se pak vyměňuje přes cévku vyvedenou

z břicha ven).

 

 

– vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně (respektive krvetvorných buněk) – opět stejný přístup jako u hemodialýzy - dárci krve si hradí všechny poplatky za stejných podmínek jako ostatní pojištěnci, pouze při úkonech spojených se samotným darováním krve jsou povinnosti hradit

poplatky ušetřeni.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců