Snazší změna operátora, nižší smluvní pokuty a další novinky


01. 04. 2020  00:42     Lukáš Zelený a Patrik Nacher     komentáře (0)

Ve stávající mimořádné situaci nesmíme opomenout pozitivní zprávu z oblasti služeb nabízených operátory. Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna 2020 významným způsobem urychlí a zlevní přechod k jinému poskytovateli služeb.

Snazší změna operátora, nižší smluvní pokuty a další novinky
Nejenže zkracuje lhůty pro přenesení telefonního čísla, ale také výrazně snižuje výši smluvních pokut při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou. Nová právní úprava se vztahuje nejen na všechny nově sjednávané smlouvy, ale i na ty uzavřené před účinností novely. Změny, které novela zákona přináší, můžeme rozdělit do několika oblastí.

Přechod od jednoho k druhému operátorovi

V prvé řadě dochází k úpravě práv a povinností při zajišťování přenositelnosti telefonního čísla. Zrušuje se možnost poskytovatele služby uplatňovat vůči účastníkům úhradu za přenesení telefonního čísla, to je nově přímo ze zákona bezplatné.

Dále se zavádí takzvaný one-stop-shop. Jeho podstatou je možnost, aby se účastník obrátil přímo na nového (takzvaného přejímajícího) poskytovatele, který za něj vyřídí vše potřebné, včetně nezbytné a často složité administrativy a komunikace s dosavadním (takzvaným opouštěným) poskytovatelem služby elektronických komunikací.

V této souvislosti dochází ke zkrácení lhůty pro zánik smlouvy v případě přechodu mezi poskytovateli služby, a to z původních 10 dnů na dva, respektive tři pracovní dny.

Dále byl přímo do zákona zaveden takzvaný ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla. Tento kód je nově povinnou náležitostí smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací. Účastník tedy bude mít tento kód k dispozici již od okamžiku jejího uzavření a nebude o něj muset žádat či jej složitě získávat až v okamžiku, kdy bude chtít své telefonní číslo přenést k novému poskytovateli služby.

Protože ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla dosud nebyl povinnou součástí základních smluvních ujednání, je povinností poskytovatelů doplnit jej i do smluv dříve uzavřených s jejich zákazníky. Toto doplnění musí být provedeno standardním způsobem jako v jiných případech, kdy dochází k jednostranné změně uzavřené smlouvy. Operátor tedy má povinnost své zákazníky o změně informovat.

Pro úplnost je vhodné doplnit, že dnem 1. dubna také nabývá účinnosti novelizované opatření obecné povahy č. 10, kterým Český telekomunikační úřad upravuje podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a také zásady pro účtování ceny mezi poskytovateli služeb.

Zákon nově ukládá opouštěnému poskytovateli na žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby vrátit mu zbývající zůstatek předplatného, tedy kreditu. Vrácení zůstatku může být zpoplatněno, avšak pouze pokud je tak uvedeno ve smlouvě o poskytování služeb. Výše zpoplatnění pak musí odpovídat skutečným nákladům, které opouštěnému poskytovateli prokazatelně vznikly při vrácení zůstatku.

Podstatné snížení smluvních pokut

Další velmi výraznou změnou, kterou novela zákona přináší, je v pořadí další snížení výše úhrady (smluvní pokuty) v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou. Taková úhrada může být požadována pouze tehdy, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření, a nesmí být vyšší než jedna dvacetina (tedy 5 %) součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (doposud to bylo 20 %, ať už to bylo kdykoliv, u podnikatelů dokonce 100 %). Přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.

Zde je třeba upozornit, že vedle této úhrady může být požadována úhrada nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek (třeba mobilní telefon nebo modem). Toto je však dlouhodobý stav, na kterém se předmětnou novelou nic nemění.

Nezbývá než dodat, že tento výhodnější režim platí pro všechny smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, tedy i pro smlouvy uzavřené před tímto datem a pro smlouvy na další typy služeb jako například o internetovém připojení, kabelových nebo satelitních televizích. Mnohých výhod při ukončení smlouvy může využít nejen spotřebitel, ale nově i podnikající fyzická osoba (tedy typicky drobný živnostník).

Bezplatný a nezávislý srovnávací nástroj

Další změnou ve prospěch zákazníků je povinnost uložená Českému telekomunikačnímu úřadu zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických komunikací z hlediska jejich cen a kvality. Do tohoto srovnávacího nástroje mají podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby povinnost předávat potřebné informace. Rozsah, formu a způsob předávání informací stanoví úřad vyhláškou. Tento nástroj musí Český telekomunikační úřad zřídit nejpozději do 1. ledna 2021.

A co sankce

Český telekomunikační úřad je připraven dodržování zákonných povinností kontrolovat. Poskytovatel služby se dopustí přestupku tím, že neuvede ve smlouvě všechny zákonem požadované informace, třeba ověřovací kód pro přenesení telefonního čísla. Přestupku se dopustí rovněž tehdy, pokud bude uplatňovat podmínky pro ukončení smlouvy na dobu určitou v rozporu s novelizovaným zněním zákona. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až 15 milionů korun nebo do výše 5 % čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, a to podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.

Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Patrik Nacher, poslanec PSP, předseda podvýboru pro ochranu spotřebiteleSnazší změna operátora, nižší smluvní pokuty a další novinky

Diskutovat (0)