Česká pošta

Je státní podnik, který provozuje poštovní služby na )zemí ČR. Její činnost na území ČR dále upravuje § 16 zákona č. 29/2000 Sb., kterým se stanoví povinnost zachovávat mlčenlivost, která je uložena provozovateli poštovních služeb (tzv. poštovní tajemství). V mezinárodním poštovním styku se ČP řídí úmluvami a ujednáními uzavřenými na Kongresech Světové poštovní unie, které je členem, a též dvoustrannými dohodami mezi ČP a zahraničními poštovními správami.