Stavební úřad

Stavební úřad (zkratka ) je v České republice jedna z kompetencí některých úřadů, které jsou pověřeny výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů.

Obecným stavebním úřadem prvního stupně je typicky pověřený obecní úřad, avšak kraj může tuto působnost přiznat i dalším obcím, které jsou k tomu způsobilé, v hlavním městě Praze má tuto kompetenci 22 číslovaných městských částí, ve statutárních městech může statut města tuto působnost také svěřit úřadům městské části nebo městského obvodu, ve vojenských újezdech jsou stavebními úřady újezdní úřady. Odvolacím stavebním úřadem je zpravidla krajský úřad nebo magistrát. Působnost stavebního úřadu obvykle vykonává specializovaný útvar úřadu. Zasahuje-li stavba do obvodu více stavebních úřadů, vede řízení buď jejich nejbližší společný nadřízený úřad nebo jím pověřený obecní úřad.

  • Vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
  • vydává územní souhlas,
  • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
  • vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.