Živnostenský úřad

Živnostenský úřad vydává živnostenská oprávnění, provádí přerušení nebo pokračování v provozování živnosti, ruší podnikatelská oprávnění, vede živnostenský rejstřík, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, vede „Evidenci zemědělského podnikatele“  a funguje jako spotřebitelský ombudsman.

Prostřednictvím živnostenského úřadu může ohlašovatel souběžně s ohlášením živnosti učinit oznámení také na příslušnou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Místní příslušnost podnikatelů byla zrušena.

Živnostenský úřad naleznete na svém městském či obecním úřadě.

 •  rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, např.
  • přijímá ohlášení živností a žádosti o koncesi,
  • vydává výpisy z živnostenského rejstříku,
  • vydává rozhodnutí o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění,
  • vydává rozhodnutí o udělení koncese, rozhodnutí o zamítnutí koncese,
  • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
  • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění z moci úřední (na návrh správy sociálního zabezpečení, pro nedoložení dokladu k sídlu, pro ztrátu bezúhonnosti, pro ztrátu svéprávnosti, v důsledku závažného porušení živnostenského zákona nebo souvisejících právních předpisů, nastanou-li překážky provozování živnosti aj.),
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku (zapisuje do něho údaje),
  • plní funkci centrálního registračního místa:
   • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení podle zákona o správě daní a poplatků od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
   • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
   • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  • provádí živnostenskou kontrolu,
  • ukládá pokuty za přestupky uvedené v živnostenském zákoně a dalších zákonech,
  • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti,
 • kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,
 • kontroluje dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 zákona o ochraně spotřebitele v oblasti obchodu a služeb,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
 • dohlíží na plnění povinností, týkají-li se tyto povinnosti:
  • provozovatele cestovní kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury,
  • provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
  • leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
 • ukládá podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání při provozování těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů, a kterého se dopustil na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

Úřad spravující živnostenský rejstřík podnikatelů