Vyhledávání


Povolení k provozu výherních automatů

Povolovací řízení a placení uvedeného místního poplatku se vztahuje pouze na výherní hrací přístroje, tedy na takové, které umožňují hmotnou výhru a o této výhře rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, znalost nebo zkušenost hráče.


Chci nahlédnout do živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku budeme potřebovat v situaci, kdy chceme zjistit, zda má podnikatel oprávnění k výkonu své živnosti. Stejně tak budeme výpis potřebovat ve styku s jinými státními úřady.


Ruším živnost

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.


Přerušuji živnost

Přerušit živnost je třeba doručovat v době, kdy nevykonáváte podnikatelskou činnost. Vyhnete se tak nutnosti platit poplatky, pojištění a další náklady spojené s podnikáním.


Chci podnikat v zemědělství

Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.


Zakládám společnost s ručením omezeným

Zakládání společnosti s ručením omezeným jako právnické osoby je poměrně obtížná věc, kdy budete muset mnoho věcí vyřizovat na různých úřadech.


Zakládám živnost

Založení živnosti je jedním z nezbytných podkladů možnosti podnikání. Živnostenský list tak potřebujete pro kteroukoliv podnikatelskou činnost, kterou hodláte provozovat. Podnikání bez živnostenského oprávnění je porušení zákona a může představovat trestný čin neoprávněného podnikání.


Potřebuji výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku je doklad z něhož je patrná existence firmy. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, který vede příslušný Krajský soud a do něhož se zapisují zákonem vyžadované údaje o společnosti.


Potřebuji výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku potřebujete v případě, kdy si chcete ověřit, že daný podnikatel skutečně vlastní živnostenské oprávnění a je tedy způsobilý vykonávat svou činnost.


Rekonstruuji dům/byt

Ke kompletní rekonstrukci domu či bytu, budeme zcela jistě potřebovat stavební povolení. Pokud však budeme rekonstrukci dělat postupně, nemusíme u mnoha prací o povolení vůbec žádat. Stavební povolení ani ohlášení nepotřebujete například k výměně oken, pokud se nemění velikost okna. Stejně tak nepotřebujete stavební povolení k opravě střechy, omítnutí zdí apod.


Stavím dům

První úřad, který v souvislosti s budoucí výstavbou navštívíme, je úřad katastrální. Výpisem z katastru nemovitostí budeme prokazovat naše vlastnictví k pozemkům, stavbám a jiným nemovitostem, na kterých hodláme stavět.


Potřebuji znalecký posudek

Znalecký posudek potřebujeme nejčastěji k ocenění nemovitosti. Zákon nám přímo v mnoha případech přikazuje, kdy si znalecký posudek udělat musíme. Jako zákonem nařízený výdaj, který potřebujeme v mnoha situacích můžeme náklady na znalecký posudek zařadit pod pojem poplatků, i když výnos nejde přímo státu.


Dálkový přístup k údajům z Katastrálního úřadu

Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí pro celé území ČR prostřednictvím sítě Internet.


Výpis z katastrální mapy

Výpis z katastrální mapy je důležitý tehdy, pokud potřebujeme zjistit přesné zakreslení a pozici pozemků nebo staveb, jejich číslo, vedení sítí apod. Stejně tak budeme výpis z katastrální mapy potřebovat, pokud budeme chtít zjistit vlastníka pozemku či domu.


Potřebuji výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí je nutný pro mnoho životních situací. Platný výpis z katastru nemovitostí totiž dokládá vlastnické či jiné právo ke konkrétní nemovitosti.


Chci ručit nemovitostí

Ručení nemovitostí, tedy bytem, domem, či pozemkem ve vašem vlastnictví je třeba nejčastěji při čerpání úvěru od banky. Ručit svou nemovitostí však můžete i svému věřiteli jako fyzické osobě. Pro zřízení zástavního práva k nemovitosti je třeba toto právo zanést do evidence Katastrálního úřadu.


Sekce obsahuje celkem 406 článků. Výše vypsáno 391 - 406