Vyhledávání


Když nakoupím na IČO, jsem spotřebitelem?

Spotřebitelem může být pouze člověk (fyzická osoba), který s podnikatelem uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Taková společnost s ručením omezeným (právnická osoba) tedy spotřebitelem být za žádných okolností nemůže.


Je kupní smlouvou zhotovení věci na zakázku?

V určitých případech ano. Není ale vždy snadné od sebe odlišit kupní smlouvu a smlouvu o dílo.


Co když si nechám dům postavit?

Pokud si necháte od jednoho či více podnikatelů postavit například rodinný dům, uzavřete v zásadě s každým z nich smlouvu o dílo, protože zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části jsou podle zákona vždy dílem.


Jaká je lhůta k vyřízení reklamace bytu či domu?

Podle českých soudů je lhůta stejná jako u reklamace spotřebního zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník musí o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.


Jaká je délka záruky na byt či dům?

To bude záležet na vaší dohodě s prodávajícím v písemné kupní smlouvě. Pokud vám neposkytne dobrovolnou záruku za jakost, bude platit pouze zákonná odpovědnost prodávajícího za vady stavby spojené se zemí pevným základem v trvání 5 let od nabytí vlastnického práva k ní. Během této doby máte právo vytýkat skryté vady.


Může prodávající svoji odpovědnost za vady omezit?

Zásadně ne, jelikož pro spotřební zboží je zákonem stanovena 24měsíční odpovědnost prodávajícího za vady zboží, která má přesně stanovený obsah.


Lze reklamaci uplatni i v jiné prodejně?

Dostavíte-li se s reklamací do jiné prodejny, která má stejné logo, interiér a sortiment jako prodejna, v níž jste zboží nakoupili, ještě to nemusí být správné místo pro uplatnění vaší reklamace.


Kde mohu uplatnit reklamaci za zboží

Ano. Reklamace se uplatňují zásadně u prodávajícího, od kterého bylo zboží koupeno, protože ten je vaším smluvním partnerem, který odpovídá za bezvadnost koupeného zboží po dobu 24 měsíců od jeho převzetí nebo po dobu poskytnuté záruky za jakost.


Na koho se mohu obrátit v případě sporu jako spotřebitel?

Podnikateli, který se dopustí nekalé obchodní praktiky, hrozí postih od příslušného dozorového orgánu. V případě podezření na spáchání nekalé obchodní praktiky můžete podat k dozorovému orgánu podnět.


Může vám podnikatel bez předchozí domluvy zaslat zboží s přiloženou složenkou?

Ne. Podnikatel nemůže učinit nabídku přímo tím, že by Vám zaslal zboží. Takový způsob nabídky je obtěžující a představuje agresivní obchodní praktiku.


Může vás podomní prodejce opakovaně navštívit i přes váš nesouhlas?

Ne. Prodejce takovým jednáním nejenže porušuje pravidla slušnosti, ale svým obtěžujícím chováním se zároveň dopouští nekalé obchodní praktiky a porušuje tak zákon.


Co když zlevněné zboží už na začátku akce není na prodejně k dostání?

Pokud podnikatel nabízí zboží za akční cenu, měl by zajistit dostatečné množství zboží s ohledem na délku akce, povahu zboží, rozsah reklamy a výši slevy.


Co když zboží nemá deklarované vlastnosti?

Podnikatel má povinnost vás řádně informovat o vlastnostech zboží, které nabízí. Pokud to nesplní, porušuje tím zákon.


Jaké obchodní praktiky jsou nekalé?

V přílohách k zákonu o ochraně spotřebitele je uveden seznam konkrétních praktik, které jsou vždy nekalé.


Kdy je praktika agresivní?

Praktika je agresivní tehdy, když na vás podnikatel vyvíjí nátlak, obtěžuje vás nebo k něčemu nutí, a to celé směřuje k tomu, abyste si koupili určitou věc nebo objednali službu.


Kdy je praktika klamavá?

Praktika je klamavá tehdy, když podnikatel uvede nepravdivou informaci a ta má (nebo může mít vliv) na vaše rozhodnutí o koupi zboží.


Co je nekalá obchodní praktika

Zjednodušeně řečeno nekalá obchodní praktika je jednání podnikatele, které jednak nedosahuje potřebné míry profesionality, kterou byste mohli od podnikatele rozumně očekávat, a zároveň výrazně ovlivňuje (nebo přinejmenším může ovlivnit) vaše rozhodnutí o tom, zda si něco koupíte.


Jaké spory finanční arbitr nerozhoduje

Zda je finanční arbitr příslušný k rozhodnutí sporu záleží vždy na individuálních okolnostech případu. Níže uvedené příklady tak nemají být vyčerpávajícím či zcela jednoznačným popisem sporů mimo působnost finančního arbitra, nýbrž nástrojem, který vám usnadní se  v působnosti finančního arbitra zorientovat.


Jak využít služeb finančního arbitra

Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou opatřený vlastnoručním podpisem, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.


Jak se odvolat proti rozhodnutí finančního arbitra

Proti pravomocnému rozhodnutí finančního arbitra o námitkách může kterákoli strana sporu podat žalobu k věcně a místně příslušnému obecnému soudu. S podáním žaloby lze požádat soud o odložení právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí finančního arbitra.


Právní zastoupení v řízení před finančním arbitrem

Ostatně, právní zastoupení navrhovatele se nevyžaduje. Finanční arbitr je povinen poskytovat navrhovatelům na jejich žádost pomoc při podání návrhu i v průběhu řízení tak, aby mohli účinně a oprávněně uplatňovat své nároky.


Kolik řízení před finančním arbitrem stojí

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.


Jak se rozhoduje před finančním arbitrem

Finanční arbitr je v řízení povinen podle zákona o finančním arbitrovi rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu s tímto zákonem a zvláštními předpisy.


Kdy finanční arbitr nerozhoduje

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem je nepřípustný, jestliže..


Česká národní banka – kdy může pomoci

Důvodem pro řešení sporu Českou národní bankou je využívání nekalých praktik ze strany poskytovatele finančních služeb.


Česká obchodní inspekce – kdy může pomoci

Stále výraznější místo v oblasti ochrany spotřebitelů získává Česká obchodní inspekce (ČOI).


Finanční arbitr – kdy může pomoci

Ročně řeší finanční arbitr několik stovek sporů.


Mimosoudní řešení sporů. Kdy ho použít

Pokud spotřebitel není s vyřízením své reklamace spokojen po obsahové stránce, nesouhlasí se zamítnutím reklamace, popřípadě s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla jinak uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce (ČOI), a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR).


Jak a kde se bránit před nepoctivými obchodníky

Odmítl obchodník, banka nebo pojišťovna naši reklamaci a uvedl, že jsme si vadu způsobili sami, zboží nevhodně používali, nebo jsme provedli něco, kvůli čemu nám banka či pojišťovna strhla poplatek?


Datová schránka. Proč ji (ne) mít

V rámci digitalizace státní správy vznikl zajímavý nástroj - datová schránka - která je v současné době provozována Českou poštou.


Sekce obsahuje celkem 406 článků. Výše vypsáno 151 - 180