Vyhledávání


Kalkulátor ceny elektřiny

Porovnávač ceny elektříny a plynu.


Kdy se mohou měnit ceny plynu

Regulované ceny plynu jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu nejpozději do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.


Výše záloh za plyn. Jak je upravit

Energetický regulační úřad nemá dle kompetencí daných energetickým zákonem možnost stanovit způsob, četnost a výši záloh.


Vadný plynoměr. Jaká máte práva

Rovněž podle § 71 odst. 9 energetického zákona má konečný zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření, požádat o přezkoušení měřicího zařízení, zda splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN.


Samoodečet plynu. Kdy ho můžeme použít

Samoodečet ke konci roku je řešen vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, kde je v § 15 odstavce 3 uvedeno, že dodavatel plynu, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy poskytne zákazníkovi na jeho vyžádání bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle dodavateli plynu, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle jiného právního předpisu.


Reklamace lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování plynu

Vyhláška rovněž řeší případ požadované lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu. 


Z čeho se skládá cena plynu

Celkovou cenu za služby dodávky plynu je možné rozdělit na část regulovanou Energetickým regulačním úřadem a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.


Porucha dodávek elektřiny. Chtějte náhradu

V případě poruchového čili neplánovaného přerušení distribuce elektřiny má provozovatel distribuční soustavy na hladině nízkého napětí lhůtu 18 hodin, respektive 12 hodin na území hlavního města Prahy, pro odstranění příčin přerušení a obnovení dodávky elektřiny.


Nekvalitní dodávky elektřiny. Chtějte náhradu

Zákazníci odebírající elektřinu na území České republiky mají možnost požádat o finanční náhradu příslušnou distribuční společnost nebo obchodníka s elektřinou v případech, ve kterých nejsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.


Přerušení dodávek elektřiny. Jak se o něm dozvím

Podle ustanovení energetického zákona je distributor povinen oznámit přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů předem.


Porucha na elektroměru. Jak určit spotřebu

Náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce elektřiny při nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odhadem na základě údajů získaných z měření v předcházejícím srovnatelném období nebo ze samoodečtu nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné v následujícím srovnatelném období na základě kontrolního odečtu.


Stav nouze. Co znamená pro spotřebitele

Stav nouze v elektrizační soustavě je omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území ČR nebo v její části (např. v případech živelné události nebo havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny apod.).


Jak určit spotřebu elektřiny

Spotřeba celého fakturačního období se na přelomu roku rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu nebo s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD).


Jak porovnávat nabídky od dodavatelů energií

Vhodným zdrojem informací jsou internetové stránky jednotlivých dodavatelů. Při hodnocení jednotlivých nabídek je důležité brát zřetel nejen na výši cen, ale současně zohlednit při své volbě také specifické podmínky dodávek elektřiny, nabízené konkrétním dodavatelem.


Kde zjistit informace o dodavatelích energií

Seznam subjektů, kterým byla vydána licence na obchod s elektřinou, je zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci Licence.


Kdy se mění ceny energií

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.


Jak se stanoví cena elektřiny

V případě stanovení jednotlivých regulovaných položek postupuje Energetický regulační úřad v souladu s vyhláškou o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen ve znění pozdějších předpisů.


Dodávka energií od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie Váš nový dodavatel.


Jak provést změnu dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se Vás v zásadě netýká (proces trvá od 1 do 6 měsíců, dle výpovědních dob) v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou, a i delších časových intervalů v případech ukončování smluv uzavřených na dobu určitou.


Kdy podepsat smlouvu s dodavatelem energií

Jakmile si vybere nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky.


Jak vybírat nového dodavatele energií

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou.


Změna dodavatele energií

Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná.


Jak nejlépe porovnávat ceny dodavatelů energií

Porovnávání cen dodavatelů energií, zejména dodavatelů elektřiny a plynu se začalo rozvíjet po liberalizaci trhu před několika lety. Liberalizace umožnila snadnou a komfortní změnu dodavatele příslušných energií a služeb.


Platím elektřinu

Úhrada elektřiny je pro většinu z nás samozřejmou věcí. Platíte však skutečně správnou cenu za to co skutečně spotřebujete? Nejsou vám účtovány položky, které vůbec nespotřebováváte?

 


Potřebuji stavební povolení

Stavební povolení je nutné podle Stavebního zákona k stavbě či rekonstrukci staveb, tedy bytů, domů a jiných objektů, které se nacházejí na území ČR a u nichž tuto povinnost zákon předpokládá. Stavební povolení má za úkol zajišťovat, že veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným projektem a že v průběhu stavby nedojde k porušení právních předpisů. Stavební řízení je následně ukončeno kolaudací stavby ke stanovenému účelu.


1

Sekce obsahuje celkem 25 článků. Výše vypsáno 1 - 25